Kan apolioprotein E användas för att ställa Alzheimerdiagnos?

6 november 2000

Introduktion: Apolipoprotein e (apoe) är ett protein som är involverat i transport av lipider i kroppen. Apoe produceras av de flesta organ, även hjärnan. Vilken funktion apoe har i hjärnan är inte helt klarlagt men man vet till exempel att koncentrationen av apoe ökar vid en skada på nervceller. Apoe binder troligen frigjorda lipider, för transport och återanvändning.Apoe har även satts i samband med Alzheimers sjukdom (ad), där man funnit att en isoform av proteinet (apoe4) förekommer i ökad frekvens.

Mätning av apoe i cerebrospinal vätska (csf) skulle kunna vara av intresse vid olika typer av hjärnskador, framförallt ad.
I litteraturen är dock resultaten från olika studier mycket varierande.

Syftet med studien var att utveckla en elisa-metod för att mäta apoe i csf och att verifiera metoden med avseende på tänkbara störande faktorer, både metodologiska och kliniska.

Material och metod: Patientmaterialet bestod av 55 patienter med ad och 21 kontrollindivider.

elisa: I korthet sattes standard, kontroll eller prov spädda i
fosfatbuffert (pbs) innehållande 0,2 procent Tween direkt på mikrotiterplattor. Plattorna inkuberades i 2 timmar och därefter tillsattes blockeringslösning (3 procent torrmjölk i pbs). Plattorna tvättades med pbs-Tween och sedan tillsattes en mus anti-human apoe-antikropp. En sekundär antikropp konjugerad med alkaliskt fosfatas användes för detektion och som substrat användes p-nitrofenylfosfat. Absorbansen lästes vid 405 nm och koncentrationen av apoe bestämdes utifrån det linjära intervallet på standardkurvan.

Resultat och diskussion: Av de metodologiska faktorer som undersöktes i studien visade sig materialet i provrören vara av betydelse. Apoe binder till alla olika typer av material, vilket medför att man måste vara mycket noggrann vid insamlandet av prover. Detta medför även att apoe i csf knappast kan användas som en diagnostisk markör.

Koncentrationen av apoe i csf var lägre bland patienter med ad jämfört med kontrollgruppen. De individer som hade apoe4 hade högre koncentration av apoe än de individer som inte hade apoe4. Det skulle kunna tyda på att apoe isoform har betydelse för resultaten och även indikera att apoe4 har betydelse för regeneration. De lägre koncentrationerna av apoe i csf bland ad-patienter skulle kunna förklaras av att dessa patienter har en ökad omsättning av apoe-lipidkomplex i ett försök att reparera skadade nervceller.

Korrespondens: Camilla Hesse, biomedicinsk analytiker, medicine doktor. Klinisk neurovetenskap, sektionen för experimentell neurovetenskap, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal, 431 80 Mölndal. Telefon 031-343 24 15, fax 031-343 24 26,
e-post camilla.hesse@neuro.gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida