Kommentar

8 maj 2000

I denna prospektiva interventionsstudie med kontrollgrupp utvärderas ett vårdprogram med tidig hemgång för underburna barn. I studien har ingått 88 underburna barn, som har haft ett kvarvarande behov av sond för sondmatning exempelvis. I gruppen tidig hemgång med hembesök ingick 45 barn. Alla barn var stabila i sin andning och cirkulation.

I studien påvisades inga skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen i sjuklighet. Barnen i interventionsgruppen vårdades på sjukhuset i genomsnitt 30,6 dagar, det vill säga i genomsnitt 15,7 dagar färre än kontrollgruppen. Författarnas
slutsats är att tidig hemgång för underburna barn varken ökade barnens sjuklighet eller användning av sjukvårdsresurser under deras första levnadsår. Denna kunskap är viktig för det fortsatta arbetet inom detta område.

Möjligheten att komma hem cirka 14 dagar tidigare än vad som annars är vanligt betyder mycket för barnet och familjen. Många föräldrar upplever att de har sitt barn till låns så länge barnet vistas på sjukhus. De blir inte »en hel familj« förrän de kommer hem.

Familjen har oftast en lång sjukhusvistelse fylld med känslor av skuld och otillräcklighet bakom sig. För att underlätta för familjerna har under de senaste åren skapats en mer familjecentrerad vård. Neonatalavdelningar har byggts om och anpassats till hela familjens behov med möjligheten för föräldrarna att bo kvar och delta aktivt i barnets vård. De har lättare fått närhet och kunnat knyta an
till sitt barn med stöd av kängurumetodens »hud mot hud-kontakt«. Införandet av denna metod har visat sig minska oron, stärka känslan av delaktighet och underlätta amningen(1).

Förutsättningen för att ingå i tidig hemgång/hemsjukvård från neonatalavdelning avgörs i varje enskilt fall i samråd mellan ansvarig läkare, kontaktpersoner och barnets föräldrar. Medicinska krav som ska vara uppfyllda är stabila vitala funktioner. Av mindre betydelse är mognadsgrad och vikt. Föräldrarna ska vara väl förberedda och trygga
i situationen(2).

Resultatet av integrerad hemsjukvård från neonatalavdelning är att familjerna i dag får en bättre uppbackning när de tar hem sina små barn. Övergången till hemmet underlättas. En annan fördel är att personalen känner mer tillfredställelse när deras kunskap och erfarenhet inom detta område ökar. Personalens respekt för föräldrarna djupnar och de blir familjens »advokater«(3).

Vägen till utskrivning kan i dag se ut på många olika sätt. Det pågår många olika slags projekt på landets neonatalavdelningar för att hitta alternativa vårdformer under slutet av vårdperioden. Syftet är att skapa en barn- och familjevänlig, kostnadseffektiv och samtidigt en medicinskt säker utskrivning. En mjukare övergång till vardagen för våra familjer.

1. Hellström-Westas, L. (red). Vårdprogram
för mycket underburna barn. Södra sjukvårdsdistriktet, Lund (1999).
2. Gamblian, V., et al. Early Discharge From
the NICU. Journal of Pediatric Nursing, Vol 13, No 5 (October 1998).
3. Swanson, SC. & Naber, MM. Neonatal
Integrated Home Care: Nursing Without Walls. Neonatal Network, Vol 16, No 7 (October 1997).

lisbeth jönsson
barnsjuksköterska på neonatalavdelningen
vid lasarettet i Helsingborg. Studerande på D-nivån i vårdvetenskap vid högskolan i Halmstad

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida