Kommentar

8 april 2002

Artikeln tar upp ett angeläget område: kommunsjuksköterskans arbetssituation efter ädelreformens införande för tio år sedan. Forskningen är angelägen ur flera synpunkter. Vården av de äldre skulle få en mer social inriktning, vilket kan tyckas vällovligt. Samtidigt har de äldre vårdtagarna som kommunerna ansvarar för blivit fler och de har ofta multipla sjukdomstillstånd som kräver resurser i form av medicinskt kunnande och avancerad omvårdnad. Dessutom har landstingen under dessa tio år betydligt minskat antalet vårdplatser inom sluten vård.

Författarna ser det som angeläget att sjuksköterskeprofessionen blir tydliggjord ur såväl ett samhällsperspektiv som ett organisatoriskt och ett individperspektiv. För att få detta till stånd har författarna vänt sig till en expertpanel bestående av sex sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg, med frågeställningar om krav och förväntningar samt möjligheter och hinder de ser i sitt arbete. Halvstrukturerade intervjuer har genomförts enligt Delfitekniken med varje enskild sjuksköterska i tre omgångar (=18 intervjuer). Fyra grundstenar kan skönjas i svaren när sjuksköterskorna beskriver sin yrkesroll inom äldreomsorgen: Betydelsen av en bred erfarenhet och fördjupade teoretiska kunskaper inom såväl medicin som omvårdnad när det gäller geriatrik och gerontologi samt äldres problembild. Dessutom är pedagogisk kompetens och personlig mognad med genuint intresse för den åldrade människan av stort värde.

Som läsare blir man nyfiken på hur svaren skulle ha blivit om frågor även ställts som exempelvis »Hur anser du att grundutbildningen förberett för nuvarande arbetssituation?« och »Kunde utbildningen har förberett på annat sätt?« Kanske får vi se detta i kommande forskning om kommunsjuksköterskans roll. I övrigt förs en intressant diskussion om samhällsperspektivet men i synnerhet om individperspektivet. Författarna lyfter fram den komplexa situation dessa sjuksköterskor befinner sig i, där tidsbristen är ett stort hinder och en bred erfarenhet är nödvändig eftersom de ofta står ensamma utan möjlighet till diskussion inför beslut om åtgärd. Desto större anledning att ge möjlighet till att fylla på nya kunskaper från såväl medicinsk forskning som omvårdnadsforskning, vilket sjuksköterskorna själva påpekar. De anger att nya kunskaper ger tyngd och status i arbetet samt egen trygghet i rollen som kommunsjuksköterska.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida