»Kommunen har inget ansvar«

Hur kan Örebro kommun teckna upphandlingsavtal med ett företag, som inte reglerat villkoren för sina anställda?

– Vi har ingen skyldighet att kontrollera om de företag som vi köper tjänster av har skrivit kollektivavtal eller ej, svarar Leif Ekström, chef för upphandlingsenheten i Örebro kommun.

– Det vi är intresserade av är att företagen sköter sina åtaganden gentemot oss och samhället. Det vill säga att de uppfyller leveransvillkoren och att de inte är prickade av skattemyndigheter, kronofogden eller av någon domstol.

Leif Ekström hänvisar dels till lagen om offentlig upphandling där kraven som får ställas på leverantören är preciserade, dels till eu:s bestämmelser på området som säger att ett krav på kollektivavtal skulle kunna diskriminera utländska företag.

– Genom att följa dessa bestämmelser visar vi vår seriositet gentemot näringslivet, vilket är mycket viktigt för oss. Sedan kan man givetvis tycka att det är osmakligt om ett företag inte sköter sig gentemot sina anställda. Men man kan också ställa frågan till sjuksköterskorna: Varför tar de inte reda på vilka anställningsvillkor som gäller på det företag de söker sig till?

Men att hänvisa till eu:s regler om upphandling av tjänster från företag utan kollektivavtal säger Vårdförbundets förbundsjurist, Carl Falck, är att smita runt sitt ansvar.

– eu:s regler är allmängiltiga och ska anpassas till nationell nivå. För eu är inte lönekraftskostnader ett konkurrensmedel. Det företag som inte skriver kollektivavtal för att dumpa lönerna kan inte ses som seriöst, säger han.

Andra kommuner väljer andra förhållningssätt. Karlstads kommun annonserade nyligen inför nästa upphandling av vårdtjänster och påpekar i annonsen vikten av att uthyrningsföretagen iakttar gällande lagar, författningar och kollektivavtal.

– Det visar om företaget tar sitt arbetsgivaransvar fullt ut, säger Lena Brosché, verksamhetschef vid administrativa enheten för hälso- och sjukvård i Karlstad kommun.

Egen pool
Örebro kommun letar nu personal till en egen kommunpool för sjuksköterskor. Hittills har rekryteringen gått trögt. I den egna poolen finns ett tiotal sjuksköterskor, att jämföra med uthyrningsföretagens drygt 150.

Örebro kommun har alltså inga krav på hur uthyrningsföretagen handhar personal- och arbetsmiljöfrågor. Däremot har man sedan våren 1999 en kravspecificering vad gäller sjuksköterskekompetens vid upphandling. Den säger att namn på den sjuksköterska, som vid varje tillfälle ska tjänstgöra i kommunen, ska vara känd för enhetschefen innan inskolningen inleds och att delade arbetspass mellan två sjuksköterskor inte kan accepteras.

Garantier från utföraren
Utföraren ska garantera att sjuksköterskor som kommer att tjänstgöra i kommunen:

*har godkänd legitimation som allmänsjuksköterska

*har dokumenterat goda vitsord från Örebro kommun om hon/han tidigare tjänstgjort där

*har varit verksam inom yrket under de senaste åren

*får fortlöpande kompetensutveckling inom yrket
linleder sitt uppdrag med inskolning

*förbinder sig att arbeta efter de rutiner för hälso- och sjukvård som är fastställda på aktuell arbetsplats

*har kännedom om gällande sjukvårdslagstiftning som är relevant för den kommunala hälso- och sjukvården

*inte redan har utfört ett fullt arbetspass i anslutning till tjänstgöringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida