Kommunerna får hela ansvaret

Kommunerna får hela ansvaret för hemsjukvården, med ett undantag: läkarna blir kvar i landstinget. Det här sägs i ett förslag som i dag lämnats till socialminister Lars Engqvist.

24 juni 2004

Det är en rad förslag som utredaren, landshövding Bengt Holgersson i Skåne, lägger fram för att bland annat skapa en samordning och tydligt klaragöra var ansvaret för hemsjukvården ligger.

Utredningen konstaterar att det i dag finns konflikter och revirstrider mellan landsting och kommuner när det gäller hemsjukvården. Och att det behövs ett integrerat arbetssätt för sociala och medicinska insatser för att säkerställa trygghet och god kvalitet för den enskilde. Därför föreslås en sammanslagning av hemsjukvård och social insatser, att det ska kallas hemvård, och att kommunerna ensamma får ansvaret.

Ett allvarligt problem

Läkarnas del i verksamheten tas upp speciellt,  eftersom bristande läkarmedverkan enligt utredningen är ett av mest allvarliga problemen i dag när det gäller möjligheten att få en trygg och säker vård.

Men läkarna bör även i fortsättningen vara kvar i landstingen, säger utredningen. Landstingen ska ha det ekonomiska ansvaret för deras insatser i den kommunala hemvården och enligt lag vara skyldiga att avsätta läkarresurser till den. Om man inte gör det, ska kommunerna ha rätt att anlita en annan läkare och skicka räkningen till landstinget.

Kommer det här då att lösa läkarfrågan? Någon riktigt klart svar hade inte Bengt Holgersson när han presenterade sin utredning.

– Jag hoppas att det ska bli lättare att få läkare till hemvården och hoppas och tror att landstingen ska satsa mer.

Lockande för läkare?

Men om det inte blir så och om det inte finns någon annan läkare att anlita, till exempel i glesbygden?

– Jag inser att det kan bli problem, men kanske att det blir lockande för läkare att etablera sig. Dessutom, om det är svårt för ett landsting att få läkare i dag, tror jag inte att det blir lättare om kommunerna ska ta över det ansvaret, säger Bengt Holgersson.

 Bland övriga förslag kan nämnas:

* landsting och kommuner ska ha en lagstadgad skyldighet att samverka kring vården av enskilda personer med sammansatta behov av vård och omsorg. Något som kräver integrerade insatser från specialistsjukvården, landstingens primärvård och kommunernas hemvård.

* en individuell vård- och omsorgsplan ska upprättas på den enskildes begäran eller med dennes samtycke, oavsett var behoven av vård och omsorg aktualiseras.

* totalt två och en halv miljard kronor ska föras över till kommunerna från de tolv landsting där detta inte skett tidigare.

Ekonomin problem

Vilka möjligheter finns det för att utredningens förslag ska kunna genomföras? Ett problem är finansieringen. Bengt Holgersson säger att han inser att det kan bli svårt framför allt för små kommuner. Han till och med erkänner att förslagen är underfinansierade.

– Men vi har inte kunnat föreslå något som förutsätter tillskott av pengar. Jag skulle dock inte ha något emot om regeringen, när den lägger en proposition, skjuter till extra pengar, säger han.

Avvisar förslag

Frågan är också vilka konsekvenserna blir av det särskilda yttrande som lagts fram av representanter för Landstingsförbundet och Kommuneförbundet. I det avisas förslaget om ett generellt huvudmannaskapsbyte för hemsjukvården eftersom man anser att det varken är ändamålsenligt eller tidsenligt.

De vill i stället ha samverkan och samarbete i andra former, samtidigt som de anser att en sammanhållen hemvård har många fördelar. Därför  ska kommuner kunna ta över hemsjukvården från landstinget om de vill det.

– Men jag tror inte att deras inställning påverkar den fortsatta handläggningen. Vi har fått positiva reaktioner både från enskilda landsting och kommuner, kommenterar Bengt Holgersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida