Könsperspektivet saknas i hälso- och sjukvården

Varken inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården görs tillräckligt för att jämna ut könsskillnaderna i vård och behandling, enligt en granskning som Socialstyrelsen har gjort.

31 mars 2004

Socialstyrelsens har på regeringens uppdrag granskat socialtjänsten och hälso- och sjukvården ur ett könsperspektiv. När det gäller hälso- och sjukvården är granskningen en uppföljning av den statliga utredningen Jämställd vård ? olika vård på lika villkor som kom 1996. Inte särskilt mycket har hänt sedan dess.

Minskad skillnad

En trend är att skillnaden i medellivslängd mellan män i kvinnor minskar. Kvinnor lever i allmänhet fem år längre, men männen blir äldre än tidigare. En annan är att kvinnor söker vård oftare än män, medan män har större tillgång till vissa behandlingar, till exempel bypass- och starroperationer.

Män får också något dyrare läkemedel än kvinnor. Däremot ordineras kvinnor mer läkemedel. En undersökning av patienter som vårdats på psykiatrisk avdelning visar att kvinnorna åt i genomsnitt sju olika läkemedel och männen sex. Det innebär att kvinnor löper större risk än män att drabbas av läkemedelsbiverkningar.

Saknas kunskap inom forskningen

Socialstyrelsens granskning visar att landstingens insatser när det gäller jämställdhet skiljer sig åt. Bara 10 av 21 landsting har till exempel en policy för arbete med jämställdhetsperspektiv för vårdtagare.

Könsperspektivet saknas fortfarande inom forskningen. Till exempel inom omvårdnadsforskningen där det behövs mer kunskap om vad olika insatser betyder för vårdtagarna. Inom utbildningen har det dock hänt en del. Både läkar-och sjuksköterskeutbildningarna innehåller numera kurser och temadagar om genus och jämställdhet.

Krävs tydligare perspektiv

Vid en presskonferens som hölls i dag konstaterades att Socialstyrelsen behöver ha ett tydligare könsperspektiv i sina riktlinjer och kvalitetsföreskrifter. Dessutom att Läkemedelsverket bör förbättra informationen om könsspecifika uppgifter kring läkemedel, och och att SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) behöver tydligare identifiera kunskapsluckor om sjukdomar, vård, behandling och rehabilitering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida