Kort om böcker

2 januari 2009

Patientkommunikation i praktiken – information, dialog, delaktighet
Inger Larsson m fl (Norstedts akademiska förlag 2008)

Barnhälsovård i förändring. Resultat av ett interventionsförsök
Dagmar Lagerberg m fl (Gothia 2008)

Psykiatri. En orienterande översikt
Sten Levander m fl (Studentlittteratur 2008)

Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi
Magdalene Thomassen (Gleerups 2008)

Att åldras med funktionshinder
Eva Jeppsson Grassman (red) (Studentlitteratur 2008)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida