Kraftigt sänkt livskvalitet vid kronisk ischemi i benen

4 oktober 1999

Introduktion: Vid kronisk ischemi i benen kan patientens
levnadsvillkor påverkas av flera olika symtom som smärta, nedsatt gångförmåga och sömnstörningar. Traditionellt har kliniska ställningstaganden vid behandling byggt på objektiva biomedicinska mått. Det är värden som inte återspeglar individens förmåga att klara sitt dagliga liv eller den totala livssituationen.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka livskvaliten hos patienter med olika grad av ischemi i benen, jämfört med friska personer. Därutöver var syftet att undersöka hur graden av ischemi och känsla av sammanhang (kasam) påverkar livskvaliten.

Material och metod:
Studien omfattade 168 patienter med olika grad av ischemi som behandlades aktivt. Dessutom rekryterades 102 friska referenspersoner. Patienterna undersöktes med rutinmässiga kärlkirurgiska undersökningsmetoder. Livskvalitet bedömdes utifrån Nottingham Health Profile (nhp). Instrumentet visar hur sjukdom påverkar fysisk, psykisk och social funktion. Del I omfattar 38 påståenden indelade i sex dimensioner;  energi, smärta, emotionella reaktioner, sömn, social isolering och fysisk rörlighet. Del II omfattar sju aktiviteter i dagligt liv som kan påverkas negativt av ohälsa; förvärvsarbete, hushållsarbete, familjeliv, socialt umgänge, sexualliv, fritid och semester. Patienternas copingförmåga mättes med kasam-skalan, som mäter patienternas förmåga att hantera stressrelaterade problem.

Resultat: Patienterna hade en signifikant sämre livskvalitet i samtliga dimensioner jämfört med en grupp »friska« personer. Patienter med kritisk ischemi hade signifikant sämre livskvalitet än patienter med enbart claudicatio. Faktorer som bidrog allra mest till sänkt livskvalitet var smärta, nedsatt rörlighet och sömnsvårigheter. Resultatet av del II visade att patienterna hade en signifikant sämre livskvalitet inom samtliga områden jämfört med kontrollgruppen. Hushållsarbete och rekreation var områden som påverkats mest. En samvariation av svår ischemi och låg grad av känsla av sammanhang var faktorer som bidrog till sänkt livskvalitet.

Slutsatser: Studien visade att kronisk ischemi i benen märkbart påverkar patientens livskvalitet i alla avseenden. Studien tydliggjorde dels de vanligaste problemen som påverkar livskvaliteten hos dessa patienter som smärta, sömnsvårigheter och minskad gångsträcka. Dessa faktorer borde få stor uppmärksamhet i omvårdnads- och vårdplanering och i planeringen av den medicinska behandlingen, eftersom de inverkar starkt negativt på patientens livskvalitet. Dels tydliggjordes de mest sårbara, patienter med kritisk ischemi och med låg känsla av sammanhang. Dessa patienter är troligen i större behov av omvårdnad än övriga, eftersom de löper särskilt stor risk att få en dålig livskvalitet. Faktorer, andra än de enbart biomedicinska, bör därför ingå i den kliniska bedömningen, för att åtgärder som förbättrar livskvaliteten för dessa patienter ska kunna vidtas.

För korrespondens
: Högskoleadjunkt, doktorand Rosemarie Klevsgård, Centrum för vårdvetenskap, Box 198, 221 00 Lund.
E-post: rosemarie.klevsgard@cvv.lu.se. Fax:046-2221935, telefon: 046-2221929.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida