Krav efter HDs dom: Lagarna måste ses över

Det är olyckligt att händelser inom vården bedöms i vanlig domstol, säger Jonas Widell, jurist på Socialstyrelsen, efter Högsta domstolens dom i Kalmarfallet. Ellen Hyttsten, direktör på Sveriges kommuner och landsting, håller med och vill ha en översyn av hela lagstiftningen.

20 april 2006

Domen i Högsta domstolen, HD, har väckt debatt och kritik. HD har enbart sett målet som ett brottsmål och tagit ställning till om sjuksköterskans handling varit straffbart oaktsam eller inte, anser kritikerna. När det gäller frågan om händelser inom vården ska hanteras i vanlig domstol eller i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, så har HD avfärdat den i en enda mening: ”Vid prövning av denna fråga saknar det betydelse att det finns ett disciplinärt förfarande för sjukvårdspersonal”.

Ellen Hyttsten säger i en kommentar att personal inom vården naturligtvis ska ställas till svars för sina handlingar, men att Kalmarfallet borde ha prövats i HSAN och inte i vanlig domstol. Hon är orolig för att domen ska innebära att anställda inte längre vågar anmäla händelser och misstag.

– Det skulle vara förödande. Vi kommer bara åt de bakomliggande orsakerna till att misstag begås om vårdpersonalen vågar berätta vad de vet och ser, säger hon.

Efterlyser statlig utredning

Ellen Hyttsten säger att hela systemet måste ses över.

– Hela lagstiftningen bör ses över i en ordentlig statlig utredning, säger hon.

I juni kommer styrelserna i Landstingsförbundet och Kommunförbundet att behandla den remiss som socialdepartementet har skickat ut tillsammans med ett förslag från Socialstyrelsen om att färre fall ska tas upp i HSAN. I stället ska, enligt förslaget, fler frågor avgöras av Socialstyrelsen och fokus flyttas från individen till systemfel och brister i organisationen.

– Jag förutsätter att man då också kommer att ta upp frågan om var händelser ska behandlas, säger Ellen Hyttsten.

HDs dom stick i stäv med förslaget

Jonas Widell tycker att händelser inom vården inte ska bedömas i vanliga domstolar.

– Det hade varit bättre om frågan avgjorts av HSAN, säger han, och tillägger:

– HDs bedömning går stick i stäv med det förslag som vi har skickat till socialdepartementet.

En del kritiker säger att HDs dom kan få en prejudicerande effekt, att det nu finns en risk för att fler händelser kommer att föras till civil domstol. Jonas Widell tycker att det är för tidigt att säga så.

– Det är få fall som har den digniteten. De flesta händelser och misstag är inte av den arten att de över huvudtaget kan föras till åtal, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida