Kvinnor får mindre sjukvård än män

Kvinnor får sämre tillgång till vård och upplever sig sämre bemötta i vården jämfört med män. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport om tillståndet i hälso- och sjukvården.

Varje år opereras 70 000 patienter för grå starr. Andelen som får vänta mer än sex månader för att bli opererade varierar mellan olika landsting, men gemensamt för dem alla ? utom för Halland – är att kvinnor får vänta längre än män. Allmänt gäller att ju färre operationer som utförs i ett landsting desto större är könsskillnaderna.

Även när det gäller hjärtsjukvården är tillgängligheten sämre för kvinnor. De som oftast behandlas för hjärt-kärlsjukdomar är under 65 år, lägst är behandlingsfrekvensen i åldersgruppen 75 år och äldre. Eftersom kvinnor är äldre än män när de insjuknar är de flesta i den äldre åldersgruppen kvinnor.

Fler kvinnor än män anser sig felaktigt eller orättvist behandlade av en läkare. Det visar statistik från patientnämnden i Stockholms län. Av 5 000 klagomål under år 2002 kom 60 procent från kvinnor. De flesta av kvinnorna tycker att de har blivit dåligt informerade eller bemötta. Männens klagomål gäller framför allt den medicinska behandlingen.

Kvalitetsregister nödvändigt

? Det är svårt att mäta medicinsk kvalitet. Men det är viktigt att vårdenheterna är anslutna till kvalitetsregistren för att det ska gå att göra jämförelser med andra länder, mellan olika regioner och för att upptäcka könsskillnader, säger Pia Maria Jonsson, handläggare på Socialstyrelsen med ansvar för medicinsk kvalitetsutveckling.

Fortfarande saknas dock instrument för att mäta kvaliteten inom framför allt psykiatrin och primärvården.

Stora regionala skillnader

Socialstyrelsens rapport visar också att landstingens nettokostnader för sjukvård varierar mycket mellan olika regioner. Mest kostar vården i Västernorrland, minst kostar den i Halland. Trots skatteökningar och nya miljarder till vården har så gott som alla landsting ett budgetunderskott som år 2007 beräknas uppgå till sammanlagt 15 miljarder.

Även när det gäller tillgänglighet till vård är de regionala skillnaderna stora. Bäst är tillgängligheten i Östergötland, Halland och Blekinge. Sämst är den i Jämtland, Gävleborg och Sörmland.

Telefonframkomligheten till landets vårdcentraler har inte blivit bättre sedan förra årets lägesrapport. Hälften av befolkningen tycker att det är svårt att komma fram per telefon. När tillgängligheten mäts i hur lätt eller svårt det är att få tid på en vårdcentral visar det sig att åtta av tio personer får komma inom sju dagar.

Åtta av tio får också komma till specialist på sjukhus inom den garanterade väntetiden på tre månader. Hälften får komma inom en månad. Men tillgängligheten beror på vilken sjukdom man har. En misstänkt hjärtinfarkt får vård snabbt, längst får patienter som behöver knäleds- eller höftledsopereras vänta.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida