LAGEN SÄGER:VILA

Patientsäkerheten kommer att bli bättre om personalen är utvilad, säger en verksamhetschef i vårt reportage från Örnsköldsvik

1 september 2006

Att arbeta två helger av fem kanske inte längre kommer att räcka för Anna-Lena Lundgren, sjuksköterska på en ortopedavdelning på Örnsköldsviks sjukhus. Den nya lagen kräver att alla ska få möjlighet till 36 timmars sammanhängande vila per vecka. Då kan fler behöva arbeta helg. (Mer detaljer om den ändrade arbetstidslagen på sid 19.)

Men inte bara helgarbetet måste ses över. Alla scheman arbetas om för att vara anpassade efter den nya lagen. Inte minst dygnsvilan, som efter den 1 januari nästa år ska vara 11 timmar, betyder att skiften måste ändras.

Anna-Lena Lundgren kommer till exempel inte längre att få gå hem 21.30 ena dagen och börja igen 6.45 nästa morgon, som hon nu gör ibland. Hon känner en viss oro när hon hör vad den nya lagen innebär. På hennes avdelning används en arbetstidsmodell med poängsystem. Friheten att bestämma sina egna arbetstider har varit stor.

– Charmen är att kunna variera sin arbetstid. Nu känns det som om det kommer att bli begränsningar, säger Anna-Lena Lundgren.

Men de anställda ska få stort inflytande över sina nya scheman. Det lovar Monika Johansson, från början biomedicinsk analytiker, nu verksamhetschef för medicin och geriatrik.

Hon leder arbetstidsgruppen på Örnsköldsviks sjukhus tillsammans med sjuksköterskan och avdelningschefen Maria Löjdström. Deras uppdrag är att se till att sjukhuset anpassar arbetet efter den nya lagen.

I Västernorrland har landstinget centralt, i dialog med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, gjort en tolkning av vad lagen innebär. Sedan har riktlinjer skickats ut till chefer, fackliga representanter och tillsatta projekt- och arbetsgrupper.

Riktlinjerna säger att inget får läggas ner, kostnaden får inte öka och de anställda ska få så stort inflytande som möjligt över sitt schema.

Bland de anställda däremot finns det ännu många som undrar vad den nya lagen kommer att innebära för just dem.

Kjell Isaksson, förtroendevald för Vårdförbundet, säger att han hela tiden har fått information om hur arbetet fortgått.

– Nu väntar vi bara på arbetsgivarens förslag för att se vilka konsekvenserna blir för medlemmarna, säger han.

En omfattande kartläggning har gjorts av hur den nya lagen påverkar verksamheten på sjukhuset utifrån de egna riktlinjerna. Arbetstidsgruppen har också granskat hur man med it-stöd kan kontrollera att arbetstidskraven följs. Alla avdelningar har fått i uppdrag att göra förslag till nya scheman utifrån den personal som finns i dag för att kunna bedöma effekterna.

– Vi ser att det finns stora skillnader. Störst effekt blir det där det finns mycket jourarbete, säger Monika Johansson.

För att bibehålla dagens verksamhet kommer det att behövas fler läkare eftersom fler måste arbeta på helgerna. Det innebär mer överrapportering och dokumentation, vilket i sin tur innebär att arbetstiderna för andra måste ändras.

– Till exempel måste någon arbeta på helgerna för att skriva journalerna, förklarar hon.

Men grunden för den nya lagen är att personalen ska få en bättre möjlighet till återhämtning. Det poängterar Monika Johansson.

– Vi är övertygade om att patientsäkerheten påverkas. Utvilad personal gör ett bättre jobb, till exempel läkare med kortare arbetspass, säger hon.

En fråga för sig är arbetstidsmodellerna. Det är inte bara Anna-Lena Lundgren och hennes arbetskamrater på ortopeden som undrar hur det ska bli med deras önskescheman.

– Arbetsgivaren och facken är överens om att arbetstidsmodeller ska finnas kvar. Däremot kommer de inte att se ut som i dag, valfriheten kommer att minska, säger Maria Löjdström.

Men varken Maria Löjdström eller Monika Johansson tror att det kommer att krävas så stora förändringar på sjukhusets vårdavdelningar.

– Det handlar framför allt om början och slutet av arbetspass, när man ska kompensera för att anställda har fått bryta sin dygnsvila.

Enligt den nya lagen måste nämligen den som går in och arbetar under sin beredskap eller jour – och därmed bryter den föreskrivna dygnsvilan om 11 timmar ? kompenseras direkt.

En annan del i den nya lagen säger att ingen får arbeta mer än i genomsnitt 48 timmar i veckan. Det kommer att märkas när folk ska ringas in i samband med till exempel sjukdom. Efter den första januari räknas allt arbete, även övertid och jour, in i den tillåtna arbetstiden.

En extra svårighet blir att hitta bra scheman för anställda som arbetar både på en vårdavdelning och på en mottagning.

Under hösten kommer alla anställda på Örnsköldsviks sjukhus att utbildas om lagen och vad den innebär. Sedan får personalen på varje enhet lägga sina egna scheman

– Jättebra. Det är ju vi som kan vår verksamhet bäst, säger Anna-Lena Lundgren på ortopeden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida