Ledarskap

8 januari 2001

Författare Mona Kihlgren (red), Gunilla Johansson, Birgitta Engström, Sirkka-Liisa Ekman
Titel Sjuksköterskan, ledande och ledare inom omvårdnad
108 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 240 kronor
ISBN 91-44-00829-5

Författarna till denna bok är alla sjuksköterskor med forskarbakgrund och erfarenheter som chefer. De utgår i sin diskussion om sjuksköterskors ledarskap från en rad artiklar, böcker, undersökningar om ledarskap, position i sjukvårds-organisa-tionen, handledning, med mera. Det gör att boken får en »akademisk« prägel. Referenser ges fortlöpande i texten. Författarna säger inledningsvis att ledarskap följer med sjuksköterskans arbete att medverka i omvårdnaden på en vårdavdelning eller mottagning, och att leda och ansvara för vårdarbetet. Därför måste alla sjuksköterskestudenter tidigt bli medvetna om denna uppgift. Sjuksköterskans position i en ständigt föränderlig vårdorganisation beskrivs. Diskussioner förs om ledarskapsklimat, teamarbete, handledning i omvårdnad, kvalitetsutveckling och dokumentation, forskning i omvårdnad och implementering av forskningsresultat. Slutligen ges några visioner för sjuksköterskornas framtida ledarskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida