Kongressen 2022

Lön, arbetstid och presenter – det vill medlemmar ta till kongressen

Lön, arbetstid och presenter – det vill medlemmar ta till kongressen
På kongressen deltar 190 ombud från Vårdförbundets lokala avdelningar. 2022 hålls den precis som 2018 på Bohusgården i Uddevalla. Foto: Jerker Andersson.

Gör klädombyte till en arbetsuppgift, låt alla medlemmar rösta om nya avtal och skrota slagordet "Vi är vården". Så lyder några av de förslag som formulerats i motioner till nästa års kongress.

Vid Vårdförbundets kongress i maj 2022 kommer 190 ombud från hela landet att diskutera och besluta om vilka frågor förbundet ska prioritera de kommande fyra åren. Medlemmar har fram till 1 december kunnat lämna in förslag – motioner – som de vill att kongressen ska ta ställning till.

Totalt har det inkommit 133 motioner. Till förra kongressen som hölls 2018 skrevs runt 200 stycken.

 – Det är färre motioner i år än tidigare. Om det beror på lägre engagemang bland medlemmarna eller att tid och ork saknas vet jag inte. Det finns en trötthet efter pandemin, men det kan också bero på att vi driver de frågor som man som medlem tycker är viktiga, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Ett viktigt beslut som fattades 2018 var att villkorsfrågor ska stå överst på Vårdförbundets dagordning. Ett hållbart yrkesliv med god löneutveckling, en bra arbetsmiljö och fler karriärvägar skulle prioriteras. En majoritet av motionerna till 2022 års kongress rör just detta. Exempelvis finns flera förslag om förkortad arbetstid, möjlighet att avstå nattpass för vissa åldersgrupper, nivåer för ersättning i samband med ob och jour samt maxtak för antal patienter per sjuksköterska och arbetspass.

– Mycket handlar om förutsättningar att utföra sitt yrke. Jag har deltagit på många medlemsmöten den senaste tiden och då är det arbetsmiljön, arbetstiden och att vi är få kollegor som flest vill lyfta. Pandemin har synliggjort hur arbetsgivare hanterar våra livsviktiga yrkesgrupper. Medlemmar flyttas runt, tilldelas extra arbetspass och får inte den dygns- eller veckovila de har rätt till. Vi anses utbytbara – vilket aktualiserar frågan om legitimationens värde. Vem ska göra vad? säger Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiro
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: Dan Lepp

I det centrala avtalet HÖK19 som slöts mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona året efter förra kongressen skulle ”särskilt yrkesskickliga” medlemmar prioriteras i löneutvecklingen. Hur gruppen definieras skiljer sig mycket åt mellan olika regioner, vilket Vårdfokus rapporterat om. I flera motioner diskuteras den problematiken. En åsikt är att Vårdförbundet bör trycka ännu mer på erfarenhet och att det ska krävas minst tio år för att klassas som särskilt yrkesskicklig. I en annan motion föreslås att kunskap och kompetens ska väga tyngre och att utveckling i yrket och medarbetarens bidrag till verksamheten ska kopplas tydligare till löneökningen.

– Det är en viktig lönepolitisk fråga som vi behöver ha mycket mer dialog om. Kongressen är ett forum för en lönepolitisk dialog, säger Sineva Ribeiro.

Två specifika villkorsfrågor rör arbetskläder. Malin Rydiander kräver fria arbetsskor och Jenny Pettersson med flera att ombyte ska ske på arbetstid och betraktas som en arbetsuppgift.

”På stora sjukhus kan avståndet mellan omklädningsrum och verksamhet vara långt. Detta medför att medarbetarna måste komma till arbetet ca 20 minuter före arbetspassets start, detta då helt obetalt”, står det i motionen.

Kritik mot fickspeglar

På förra kongressen bestämdes också att Vårdförbundet ska växa. Ett stort fokus på nyrekrytering har därför genomsyrat verksamheten sedan dess. Flera motioner riktar nu kritik mot hur detta sker. I några av dem framförs synpunkter på vilken typ av ”presenter” nya medlemmar lockas med, till exempel värdecheckar, presentkort och spa-resor.

Omstridd spegel. Foto: Privat.

”Dessa erbjudanden sänder fel signaler och kostar förbundet pengar. Anledningen till att gå med i Vårdförbundet ska inte vara för att få en present. Vårdförbundet är ett fackförbund. Vi är våra medlemmar, vi ska se värdet av att vara med i en arbetstagarorganisation”, menar Carin Lhotsky och sju andra.

Michaela Norén och Helene Ericsson anser i två olika motioner att förbundet bör ha färre profilprodukter och förpackningar i plast samt ta större ansvar för vilka signaler de valda prylarna sänder ut:

”Att dela ut Vårdförbundets egna fickspeglar till ett kollektiv som är dels kvinnodominerat, dels utarbetat, kan anses rent olämpligt”, skriver de.

Kongressen 2022

Vårdförbundets kongress hålls den 13-16 maj 2022 på Bohusgården i Uddevalla.

Kongressens uppgift är enligt stadgarna att besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod, besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi, besluta om medlemsavgift och organisation, välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, revisorer, avtalsråd och valberedning samt att granska verksamheten den gångna kongressperioden.

Vision och mål kan medlemmarna påverka genom att skriva motioner till kongressen. När motionstiden gick ut 1 december 2021 hade 133 motioner inkommit. Alla motioner kommer inte att behandlas på kongressen. En del behandlas i stället direkt av förbundsstyrelsen eller kansliet.

Fram till 31 januari 2022 var det möjligt att nominera kandidater till förbundsstyrelsen.

Källa: Vårdförbundet

Under parollen ”Stockholms sak är vår!” föreslår Helena Forss Johansson och Susanne Falk att rekryteringskampanjer ska ske där de gör störst effekt, det vill säga där anslutningsgraden bland yrkesverksamma är lägst. Vårdförbundet bör därför avsätta medel för arvodering av riktade rekryteringsinsatser, menar de.

Maria Lindgren med flera anser att förbundet borde bli mer synligt för allmänheten och framtida kollegor genom att rekrytera via medier.

– Motioner om rekrytering och facklig styrka visar på vikten av att vi blir fler för att kunna påverka ännu mer, säger Sineva Ribeiro.

Lättare söka vård med skyddad identitet

Ben på sjuksköterskor som går iväg.
På större sjukhus kan det vara långt mellan omklädningsrum och avdelning. En motion föreslår att Vårdförbundet ska verka för att ombyte klassas som arbetsuppgift. Foto: Getty Images

2018 togs beslut om att Vårdförbundet ska verka för jämställdhet. Flera förslag till 2022 års kongress handlar om att intensifiera det arbetet:

”Vården i Sverige är inte jämställd, vilket vi tydligt kan se där förlossningsavdelningar och BB runt om i landet havererar. Dessutom har män större chans än kvinnor att få rätt behandling vid till exempel stroke, cancer och hjärtsjukdom. När det gäller hot och våld i nära relationer är kvinnor i högre grad än män drabbade”, skriver Jenny Olsson, Helena Nyrén och ytterligare 13 kollegor. De vill att Vårdförbundet ännu tydligare verkar för kvinnors och mäns lika förutsättningar och blir en ”självklar aktör för ökad jämställdhet i samhället”.

Även Åsa Mörner och Ann-Sofie Gustavsson tycker att förbundet ska ta tydlig ställning mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och verka för att underlätta kontakterna med vården för de kvinnor och barn som lever med skyddad identitet:

”Vårdförbundets professioner består av 90 procent kvinnor och arbetar inom ett område som spänner från BVC, skola, ungdom, vuxenår och ålderdom, vilket innebär att vi alla troligtvis träffat personer som utsatts för våld i en nära relation. Under exempelvis graviditet ökar våldet mot den gravida i relationen. Vi vet också att det sker en våldtäkt i timmen samt att hedersvåld är en olöst problematik i samhället”, skriver de.

Annika Forssander med flera anser att förbundet bör erbjuda utbildning för medlemmar och förtroendevalda där ”jämställdhetsperspektivet sätts i fokus utifrån exempelvis hot och våld, livslön, pension”.

Andra kunskapsområden som behöver stärkas med interna utbildningar rör rasism och diskriminering. Det menar Helene Ericsson, Michaela Norén och Marcus Folkö Müntzing:

”I Vårdförbundets stadgar finns det i nuläget inget tydligt ställningstagande mot rasism även om det hänvisas till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vårdförbundet uppmanar medlemmar att vända sig till Vårdförbundet för både facklig rådgivning och stöd om rasism förekommer på arbetsplatsen. För att arbeta antirastiskt är det viktigt att ha kunskap om rasism, vithetsnormer och maktstrukturer och att applicera den kunskapen på även den egna organisationen”, skriver de.

Möjlighet till medlemsomröstningar

En stor andel av motionerna berör Vårdförbundets administration, organisation och interndemokrati. Till exempel finns flera förslag på bättre lokalt stöd för avdelningsstyrelser när det gäller administrativa uppgifter samt önskemål om mer central uppbackning i förhandlingar. För att öka den enskilda medlemmens inflytande föreslår Katja Raetz och Per Johansson att förbundsstyrelsen får i uppdrag att planera för medlemsomröstningar. Den första ska handla om las-uppgörelsen, som innebär försämrat anställningsskydd, och om Vårdförbundet ska ansluta sig till det huvudavtal som godkänner detta. I framtiden menar motionärerna att medlemsomröstningar alltid bör ske innan nya avtal tecknas. Omröstningarna ska enligt förslaget vara bindande om fler än 50 procent av medlemmarna deltar, i annat fall rådgivande.

”Vi är vården!” – en slogan som får kritik. Foto: Jerker Andersson.

Eva Lenander, Matilda Eriksson och Ingrid Allerstam vill i en annan motion öka insyn och delaktighet genom ett interaktivt forum för medlemsdialog, där kongressens beslut kan följas upp.

Eva Lenander anser också att förbundet bör skrota sin slogan ”Vi är vården”, eftersom den befäster hierarkier mellan yrkesgrupper och undervärderar teamarbete:

”Denna formulering har ifrågasatts av ett flertal viktiga kollegor i vården. Hur förmätet är det inte att påstå att ’VI’ är vården. Vi förbättrar inte vården eller vår status genom att förminska andra professioners betydelse för vården. Våra gemensamma insatser kring patienten är viktiga för en personcentrerad vård”, skriver hon.

En motion som siktar mot 2026 års kongress handlar om att Vårdförbundet bör formulera ett fackligt löfte till medlemmarna, med inspiration från LO. Det skulle bli en påminnelse om att vara tuffare gentemot arbetsgivare i förhandling om lön och arbetsvillkor.

”Om Vårdförbundet ska kunna vara med och bidra till att attrahera framtidens medlemmar, välfärdens medarbetare, så behöver vi blicka framåt och lova våra medlemmar framtidshopp, förnyelse och visa på att vi är den självklara organisationen för våra medlemsgrupper. Så kan vi växa och attrahera nya medlemmar”, skriver Katarina Nilsson Reian och Karin Järback med stöd av elva kollegor.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida