”Lyft fram sjukvården”

Hälso- och sjukvården får en undanskymd plats och sjuksköterskornas fortbildning behandlas inte alls, påpekar Vårdförbundet i sitt remissvar på bemötandeutredningens slutbetänkande.

Förslagen i Bemötande av äldre (SOU 1997:170) är välmotiverade men bedömningarna har gjorts ur ett alltför snävt socialt perspektiv. Hälso- och sjukvårdens mycket betydelsefulla roll har alls inte uppmärksammats på samma sätt. Därför behöver förslaget vissa kompletteringar, skriver Vårdförbundet i sitt yttrande till Socialdepartementet.

Utredaren föreslog att all personal inom äldrevården ur ansvarssynpunkt ska ses som hälso- och sjukvårdspersonal när de arbetar inom hälso- och sjukvård. Åliggandelagen skulle då komma att omfatta till exempel undersköterskor och vårdbiträden också då de inte biträder en legitimerad eller arbetar på delegation.

Men eftersom Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som bedömer dessa frågor, enbart arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor befarar förbundet att det vid bedömningarna kan uppstå tveksamheter om den verksamhet som påtalats ska hänföras till socialtjänst – då är det inte en fråga för nämnden – eller till hälso- och sjukvård.

Bättre utbildning föreslås
Tanken att vård ska behandlas enhetligt oavsett om den sker med delegering eller på eget initiativ är sympatisk men förslaget har fler nackdelar än fördelar. Det finns andra sätt att påtala missförhållanden än att låta HSAN göra en bedömning, anser Vårdförbundet.

Socialtjänstpersonal föreslås i utredningsförslaget få bättre utbildning. Det är bra men Vårdförbundet finner det anmärkningsvärt att inte sjuksköterskornas betydelse och kunnande analyseras på motsvarande sätt. En bättre medicinsk kompetens, särskilt ett geriatriskt kunnande, behövs för att rätta till flertalet av de kvalitetsbrister som i höst uppdagats inom den kommunala hälso- och sjukvården. Äldrevården måste också få fler sjuksköterskor, både i den direkta vården och som handledare åt personalen.

Vid biståndsbedömning måste ofta också behovet av hälso- och sjukvård bedömas och hur det ska tillgodoses. Då måste alltid en sjuksköterska vara med och göra bedömningar, hävdar Vårdförbundet.

Utredningen framhåller betydelsen av god ledarkompetens och föreslår bättre utbildning i ledarskap för socialt inriktad personal. Vårdförbundet framhåller att de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna också har viktiga ledarroller och behov av mer kunskaper, inte minst sedan kommunernas ansvarsområde vidgats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida