Män med urinläckage söker inte hjälp

Många män besväras av efterdropp, stressinkontinens eller trängningar. Men trots att problemen ger dem en sämre livskvalitet och lägre allmän hälsa så söker de inte hjälp, visar ny forskning.

– Var fjärde man med frekventa eller ständiga symtom från de nedre urinvägarna kände sig dyster och ledsen hela tiden eller största delen av tiden. Bland de män som uppgav fem till åtta symtom av de tolv jag frågade om var siffran 43 procent. Jag skulle verkligen vilja hjälpa dem som lider i tysthet, säger sjuksköterskan och doktoranden Gabriella Engström.

Hon har arbetat i primärvården ett tiotal år och det var där hon upptäckte att många av de män som hon mötte läckte. Men ingen talade om det och hon började fundera över hur vanligt problemet egentligen var och hur läckaget påverkade livskvaliteten. Det blev hennes avhandlingsämne.

Anpassar livet efter besvären 

Alla män mellan 40 och 80 år i Surahammars kommun fick en postenkät med frågor om besvär från de nedre urinvägarna. Av 2571 svarade 2217. Det vanligaste symtomet i alla åldrar var efterdropp. Nästan var femte man var drabbad. Var fjärde man uppgav efterdropp, trängning eller stressinkontinens men bara fyra procent hade sökt hjälp för sina symtom.

– Antalet symtom avgör om de söker hjälp. Ju äldre män och ju fler problem desto större benägenhet att söka hjälp. Jag tror att många försöker anpassa sitt liv efter sina besvär. De som läcker vid ansträngning undviker kanske att lyfta tungt, och den som inte kan dricka mycket på kvällen utan att bli tvungen att gå upp flera gånger på natten undviker kanske det, konstaterar Gabriella Engström.

Dropp sänker livskvaliteten 

Sjukvården kan förutom inkontinenshjälpmedel erbjuda olika behandlingar, som läkemedel, knipövningar eller operationer. Avgörande för om symtomen ska behandlas är hur de påverkar den drabbades livskvalitet. Ett år efter enkäten fick de 504 män som uppgett urinvägsproblem och lika många som inte gjort det frågeformulär om sin upplevelse av allmän hälsa och livskvalitet.

Det visade sig att trängningsinkontinens, stressinkontinens och övrig inkontinens orsakar störst sänkning av livskvaliteten. Men också de som hade en mycket svag urinstråle rapporterade en avsevärt sänkt livskvalitet.

– Kanske blir männen rädda för cancer när strålen avtar i styrka, funderar Gabriella Engström.

Hoppas på större öppenhet

– Vi borde upplysa om att mycket av detta ingår i ett normalt åldrande. Vi behöver också bli öppnare i samhället om de här problemen. Reklam för läckageskydd vänder sig bara till kvinnor och på offentliga toaletter kan de lägga läckageskydden i burken för bindor, men hur gör män?

Gabriella Engström hoppas att vårdpersonalen börjar fråga de män de kommer i kontakt med om de har symtom och hur stora besvär de har.

Avhandlingen heter ”Lower urinay tract symptoms in swedish male population – prevalence, distress and quality of life” och läggs fram vid Uppsala universitet på institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap på fredag.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida