Många vallöften att leva upp till

Ledare. En köfri, säker och jämlik vård med ökat fokus på hälsa. Betald specialistutbildning och rejäla löneökningar. Det är många vallöften som alliansen nu ska infria.?

29 september 2010

Om alliansen verkligen menar allvar med alla löften så måste man sluta tro att sänkt skatt är lösningen på alla problem. Sänkt skatt är inte samma sak som höjd lön. Sänkt skatt gör ingen skillnad alls vad gäller värderingen av vår kunskap och vårt arbete. Den strukturella lönediskrimineringen av högutbildade kvinnor består. Det bidrar i dag till att kunskapsutvecklingen bromsas och att vården blir ineffektiv. ?

Både Maud Olofsson och Jan Björk­­lund visade under valspurten en öppen­het för att ta tag i lönediskri­mineringen av akademiker inom traditionellt kvinnodominerade yrken. Nu vill vi se en reell diskussion och ett konkret handlingsprogram för att komma till rätta med detta.??

Som landstings- och kommunal­politiker måste man ta sitt arbets­givaransvar och se sin makt över löne­bildningen. Som rikspolitiker måste man använda de medel som står till buds för att styra mot en utjämning av det ojämlika löneläget. Rikspolitikerna har ett övergripande ansvar för arbetsmarknad och för lagstiftning. Det finns många möjligheter att påverka hur resurser fördelas.?

En stark arbetslinje är alliansens främsta mål. Det går inte att uppnå enbart genom att förändra socialförsäkringar och sänka skatter. En bättre folkhälsa är den bästa medicinen för att nå en stark arbetslinje. Att folk slipper bli sjuka och söka vård ger både ekonomiskt och rent mänskligt det allra bästa resultatet. ?Därför måste det förebyggande arbetet få öronmärkta resurser i vården.

Därför ska vård­valen utformas så att det hälsofrämjande arbetet stimuleras. Och därför bör våra yrkesgrupper — som har kunskap inom hälsoområdet — få ett tydligare uppdrag att agera, samt vara valbara på personnivå. Det hälsofrämjande arbetet måste uppgraderas — både i form av hur vårdvalets ersättningssystem är konstruerade och i samhället i stort. ?

Alliansen har gett ett tydligt löfte om att förbättra villkoren för sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning. Det är ett viktigt steg för att råda bot på vårdens kunskapsbrist och för att höja värderingen av våra professioner. Vårdförbundet är berett att omgående inleda diskussioner för att få i gång en snabbutredning. Visa oss nu att ni på allvar tar ansvar för vårdens kunskapsutveckling!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida