Mångfald – även bland chefer

De flesta har både träffat chefer med ett överdrivet kontrollbehov som försvårat förbättringsarbete och de som har förmåga att stimulera utveckling. Vi vet att båda typerna finns i vården - och kanske behövs de olika typerna på olika befattningar.

4 november 2005

Jag är säker på att mångfald underlättar och uppmuntrar utvecklingsarbete. Därför är det glädjande att följa utvecklingen när det gäller professionstillhörighet bland vårdens chefer och ledare. En allt större del av vårdens chefer kommer från Vårdförbundets yrkesgrupper. Detta är tydligast när det gäller primärvården men ökningen är tydlig även i andra delar av vården.

Alla är inte glada för detta. En del ser det som ett hot mot traditioner och hierarkier. En del ser att det kan försvåra det medicinska ansvaret för exempelvis en vårdavdelning. Ytterligare andra menar att det är ett tecken på att ledarrollen tappat i status.

Kraven på ledarskapet beror både på vilken verksamhet man arbetar inom och på vilka behov som finns hos de patienter man är till för – ibland är den lämpligaste ledaren läkarutbildad, ibland är den bästa ledaren undersköterska.

Jag inser att en ökad andel chefer ur Vårdförbundets yrkesgrupper inte automatiskt ger en bättre vård – och självklart finns det problem att hantera även i denna utveckling. Men överlag är det positivt att det inte längre är automatiskt att chefen ska vara läkarutbildad. Det är ju inte så länge sedan som i stort sett endast läkare kunde vara chefer.

Det finns ingen automatik i att en viss profession är mer lämpad att bli chef – det är individens förmåga att leda som ska vara avgörande. Därför behöver vården fler chefer som är sjukgymnaster eller arbetsterapeuter, liksom vi behöver fler sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i ledarroller.

Jag tror att det ofta är lättare att få igenom nytänkande, betoning av teamet och vårdkedjan om chefen i sitt yrkesliv varit van vid att lita på andra yrkesgruppers insatser. Och för alla oss som tillhör en profession och känner ett ansvar för att i vardagen utveckla de vårdnära processer som vi arbetar med är det helt avgörande att chefer och ledare inser vikten av att allas kompetens tas tillvara.

Det ställer andra krav på ledarrollen att leda en vårdkedja, som består av personer från olika professioner, från olika organisationer och med delvis olika uppdrag. Det är svårt nog att leda medarbetarna på en arbetsplats, men vårdkedjan är dessutom rent fysiskt utspridd. Eftersom vi ofta betonar det nära ledarskapet, på arbetsplatsen, blir detta en utmaning. Därför måste framtidens ledarskap i mycket högre grad handla om hur kompetensen kan samlas i team utifrån patientens behov.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida