Meningen med föreningen?

10 november 1997

Du som läser det här är en av 112 000 sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Tillsammans bildar vi Vårdförbundet (som om kongressen vill släpper bokstäverna SHSTF). Att samla så många människors krafter i en och samma organisation ger en enorm styrka, vilket är själva grundidén med facket. Men frågan är vad vi gör med denna styrka och hur vi använder våra krafter. Kort sagt: Vad är meningen med föreningen? Det bestämmer du.

När detta nummer av Vårdfacket når dig återstår några dagar till kongressen, Vårdförbundet SHSTFs högsta beslutande organ, i år med temat ”Vår kunskap förbättrar vården”. Där väljs den förbundsstyrelse som ska leda oss in i 2000-talet. Där diskuteras den vision, Vårdförbundet 2007, vars förverkligande flera framtida förbundsstyrelser får arbeta med (publicerad i förra numret av Vårdfacket). Kongressen kommer också bland många andra saker att behandla förbundets ekonomi.

Grunden för Vårdförbundet SHSTFs ekonomi är den medlemsavgift som du varje månad betalar över ditt lönekonto. Det är mycket pengar. Särskilt sedan regeringen bestämde att avgiften till a-kassan skulle höjas i somras. Trots att förbundet inte rådde över den höjningen blev reaktionen från många medlemmar stark. Fullt begripligt, eftersom ekonomin redan är pressad för de flesta. Det är också skälet att inte höja medlemsavgiften.

Förbundet måste alltså – liksom vården – dra åt svångremmen och skärskåda vad vi gör. Och vad vi vill göra. Gör vi rätt saker? Vad behöver vi utveckla? Har vi det förbund vi vill ha? Som medlem har du rätt att förvänta dig att dina insatser i form av avgifter ger någon form av utdelning, även om det givetvis aldrig kan bli några resultat utan medlemmarnas engagemang och aktivitet. Vi har det förbund vi förtjänar, men vi kan se till att förtjäna ett bättre.

Vårdförbundet SHSTF har en hög anslutningsgrad. Nästan alla sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker är med – 95 procent. Men är detta tillräckligt bevis för att förbundet har legitimitet, det vill säga är trovärdigt och erkänt bland medlemmarna? Betyder frånvaron av protester och kritik att medlemmarna känner tillit till sin organisation? Tiger hälsan still?

En del av svaren på dessa frågor får vi i den stora enkäten Medlem tycker, som i dagarna går ut till slumpvis utvalda medlemmar. Det blir en viktig värdering av de insatser förbundet gjort som ger signaler om hur vi bör arbeta i framtiden. Själv tycker jag att vi fortfarande är alltför inriktade på att reagera på vad som sker omkring oss. I stället måste vi bli bättre på att agera, det vill säga driva egna frågor och ta initiativ. Och det gäller på alla nivåer, från medlemmen på arbetsplatsen till klubb/avdelning och förbundsledning.

Vår organisation måste för att bli slagkraftig och höras i samhället driva samma övergripande frågor över hela landet. Vi ska ha tydliga och enhetliga ståndpunkter när det gäller viktiga områden som patientens rättigheter och vårdens kvalitet och resurser. Därför behöver vi gemensamma ramar och en nationell ledning. Sådana ramar är förbundets stadgar, men framför allt vår vision, Vårdförbundet 2007.

Visionen ska samla oss kring de stora frågorna om yrket och hälso- och sjukvården. Som sedan tar olika gestalt på olika ställen. I detta arbete är SHSTF-förträdaren en oerhört viktig person. Hon (eller han) är fackets hjärtpunkt – med visionens ord ”den främsta fackliga representanten” som får ”makt, befogenheter och ansvar” genom medlemmarnas stöd och engagemang. Den fackliga organisationen ska verka mitt bland medlemmarna, det är där facket ska leva. Och det är du som tillsammans med arbetskamraterna utser den bästa företrädaren, liksom vilka frågor utifrån visionen som är viktigast på er arbetsplats. Om vi inte klarar det kan vi lika gärna slänga visionen.

En av kongressens uppgifter är att diskutera och bestämma målen för de närmaste åren på ett nationellt plan. Också utifrån visionen. Diskutera kongressen med din SHSTF-företrädare. Var med och påverka hur förbundet ska arbeta, så att dina medlemsavgifter används på bästa sätt. Då skapar vi verklig mening med vår förening. Du bestämmer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida