Mjukstart i avtalsrörelsen

Både Vårdförbundet och Landstingsförbundet har sagt ja till de gemensamma värderingar som kommer att ligga som utgångspunkt för de kommande avtalsförhandlingarna.

6 december 1999

Även om Vårdförbundet ännu inte lämnat några yrkanden till arbetsgivarna har det pågått ett sorts förhandlingsarbete under en längre tid. Tillsammans med de två stora arbetsgivarna, Landstingsförbundet och Kommunförbundet, har Vårdförbundet försökt arbeta fram gemensamma värderingar som en grund för det fortsatta arbetet. Medan Vårdförbundet och Kommunförbundet i skrivande stund ännu inte är klara, har både Vårdförbundets och Landstingsförbundets styrelse sagt ja till det papper som arbetats fram för det området.

I värderingsdokumentet sägs att det krävs ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete – och där alla berörda, även patienterna, ska involveras – för att säkerställa bra ledning, medicinsk kvalitet och god omvårdnad. Behovet av kunskap och erfarenhet från traditionell forskning och utveckling poängteras.

Parterna är överens om att hälso- och sjukvården ska vara patientorienterad. De anställdas engagemang, kompetens och delaktighet är avgörande för kvalitet och resultat och de anställda måste därför ges tid till eftertanke och reflektion samt möjlighet till förkovran och kompetensutveckling.

Ett gott ledarskap
Ledarskapet tas upp speciellt. Där sägs att dess viktigaste uppgift är att ange riktningen för verksamheten, skapa förutsättningar för de anställda samt i dialog med dem definiera och följa upp målen. Rätt befogenheter och tydliga beslutsvägar är förutsättningen för ett gott ledarskap.

På slutet sägs också bland annat att ett »konsekvent utvecklingsarbete med tydliga mål leder till ökad  produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare patienter och ett effektivt resursutnyttjande på lång sikt« (dokumentet i sin helhet kan läsas på Vårdförbundets hemsida. Adressen är: www.vardforbundet.se)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida