Moraliska aspekter på depåneuroleptikabehandling

5 juni 2000

Introduktion: Neuroleptika administreras ofta som depåberedning till patienter som inte sköter sin tablettbehandling. Orsaker kan vara biverkningar, bristande sjukdomsinsikt och minnesstörningar. Depåbehandlade patienter kan uppleva att de inte är delaktiga i besluten om sin behandling och att möjligheten att styra medicinintaget är begränsad eftersom injektionerna är långtidsverkande. Injektionerna ges ofta på medicinmottagningar som har begränsade öppettider. Således får många patienter injektioner under en kort tidsrymd. Därmed kan sjuksköterskor uppleva att deras möjligheter att ge adekvat omvårdnad är begränsade.

Syfte: Att få kunskap om vad det innebär för sjuksköterskor att ge injektioner med depåneuroleptika i psykiatrisk öppenvård. Mötet med enskilda patienter är i fokus.

Metod: Djupintervjuer. Dataanalys enligt beskrivande fenomenologisk metod (Giorgi).

Undersökningsgrupp: Nio sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatrisk omvårdnad. Alla hade minst två års erfarenhet av att ge depåneuroleptika i öppenvård och var verksamma vid olika öppenvårdsmottagningar.

Resultat: Fyra teman om moraliska aspekter. 1) Välvilja: när
sjuksköterskorna baserar sina motiv för handlingarna på en önskan att göra det som de tror gagnar patienter bäst (tvångsvårdade). 2) Förhinder att föra patientens talan: när sjuksköterskorna erfar att de är i ett ogynnsamt läge känner de sig förhindrade att handla i patienternas intresse. 3) Följsamt samspel: när sjuksköterskorna erfar att de förmår bemöta patienternas uttryckta behov och ångest. 4) Föra patienters talan på ett acceptabelt sätt: när sjuksköterskorna tycker att läkarna är lyhörda för deras synpunkter och förslag om behandling.

Slutsatser: I situationer som beskrivs som problematiska uppfattar sjuksköterskorna att båda parter är maktlösa. I situationer som beskrivs som tillfredsställande uppfattas båda parter vara nöjda med samspelet. De senare situationerna kan användas i handledning för att utveckla bemötandet av patienter i problematiska situationer. Sjuksköterskornas bedömningar av medicinerade patienters reaktioner kan bidra till att anpassa medicineringen till patienternas behov. Samarbetet mellan sjuksköterskor, patienter, läkare och kontaktpersoner kan behöva utvecklas för att stärka patienternas inflytande över medicinering och sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse. För att ge röst åt patienter är fortsatt forskning ur ett patientperspektiv viktig.

Ekonomiskt stöd: Psykiatrins FoU-enhet (svpo), Vårdalstiftelsen.

Korrespondens:
Bodil Svedberg, leg sjuksköterska, doktorand, Karolinska institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, arbetsterapi och äldrevård. Tegnebyvägen 42, 168 55 Bromma. Telefon 08-87 45 18. E-post: Bodil.Svedberg@neurotec.ki.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida