Näringstillförsel före operation förkortar vårdtiden

7 oktober 2002

Slutsatserna i tidigare studier har varierat beroende på vilka variabler som mätts. De flesta författarna har dock varit ense om att patientens preoperativa näringsstatus är av betydelse för utfallet. Patienter som förberetts med antingen intravenös eller oral näringstillförsel dygnet före operationen löper mindre risk för komplikationer postoperativt och kroppens negativa reaktioner dämpas, vilket leder till snabbare återhämtning, kortare vårdtid och ökat välbefinnande (Mac Fie, Mc Carter).

Att ge intravenös tillförsel är dock opraktiskt i dagens sjukvård eftersom många patienter förbereds i hemmet och kommer till sjukhuset först på operationsdagens morgon. I ett flertal studier har effekten av kolhydrattillskott peroralt kvällen före och operationsdagens morgon studerats (Hausel).

I de olika studierna har insulinresistens mätts postoperativt och patientens välbefinnande med avseende på olika parametrar, bland annat törst, hunger och trötthet samt vårdtidens längd. Där framgår att förberedelse med näringstillförsel kan få patienten att genomgå ingreppet mindre stresspåverkad och bättre mottaglig för näring, vara mindre trött efter operationen och ha mer ork för mobilisering samt mindre postoperativ smärta. Ljungqvist med flera har i en översiktsartikel konstaterat att vårdtiden förkortades genomsnittligt med 1,2 dagar hos de patienter som tillfördes en energidryck i anslutning till operationen jämfört med en grupp fastande patienter (Ljungqvist). Inga negativa effekter noterades av att ge ett kolhydrattillskott före operationen.

Ingen studie har återfunnits där patientens tarmfunktion studerats och där kolhydrattillskott givits dagligen upp till en vecka före planerad operation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida