Nedsatt funktion

Nedsatt funktion

Vård och omsorg ?om personer med ?funktionsnedsättningar?Ulrika Hallberg?Liber 2017?www.liber.se?

6 september 2017

Generellt har personer med funktionsnedsättning ett större behov av vård än andra. De drabbas också oftare av sjukdom och lämnas många gånger utan behandling. Vårdpersonalens tidsbrist är en av orsakerna, enligt författaren, men också osäkerhet och bristande erfarenhet till exempel om hur man bäst samarbetar med en person med funktionsnedsättning.

?Boken bygger helt på internationell, publicerad forskning om personer med funktionsnedsättning, vård- och omsorgsteam och anhörigas situation. An­höriga tar ofta ett stort ansvar och deras liv riskerar att påverkas i negativ riktning vad gäller både den egna hälsan och ekonomin.

?I kapitlen finns fall­beskriv­ningar och diskussions­frågor för vård- och omsorgspersonal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida