Nu väntar förnyelse

Nu väntar förnyelse
Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, inledde kongressen. Foto: Anna Simonsson

Att skapa ett förbund som attraherar medlemmar är en ödesfråga de närmaste åren.?

8 februari 2012

När Vårdförbundets 190 kongressombud samlades för en extrakongress i slutet av januari hoppades en del på att de två dagarna skulle föra dem närmare svaret på hur organisationen ska lyckas rekrytera och behålla fler medlemmar. För medan TCO-förbunden totalt har ökat sitt medlemstal det senaste året har Vårdförbundet tappat 732 yrkesverksamma medlemmar. ”En ödesfråga”, kallade ordföranden Sineva Ribeiro medlemsutvecklingen i sitt inledningstal.

Flera kongressombud ansåg att medlemsvärdet blir tydligare om Vårdförbundet får kallas för vad det är: ett fackförbund. ”Äntligen”, utropade ett av dem när det verkade som om förbundsstyrelse och ombud var överens om att föra in i stadgan att Vårdförbundet är både ett fackförbund och ett yrkesförbund.

För tio år sedan beslutade kongressen att ta bort ordet fackförbund ur stadgan. Yrkesfrågorna stod i fokus och det var genom att betona professionerna och deras betydelse för vårdens utveckling som lönerna skulle utvecklas. Så argumenterade förbundets ledning på den tiden.

När frågan nu diskuterades igen var debatten livlig.

Till slut överlade förbundsstyrelsen en stund — både kring att slå fast att förbundet är ett fackförbund och kring frågan om att återinföra skyddsombud som titel – för att sedan meddela att de ville avvakta med förändringen. En stor organisationsöversyn pågår och ska redovisas på kongressen 2014. Nu ville förbundsstyrelsen få kongressens uppdrag att ta fram en projektplan kring stadgan, att redovisa i samma veva.

Det blev ett enhälligt bifall från kongressen och en applåd för demokratin.

Annat applåderades inte. Inte för-bundsstyrelsens förslag om att fortsätta utreda frågan om en utbildningssatsning för fackligt förtroendevalda ute på arbetsplatserna, till exempel. Det är mer bråttom än så, ansåg kongressen.

— Jag motionerade om en utbildningsplattform för lokalt förtroendevalda redan för fem år sedan och fick då bita i det sura äpplet och acceptera att frågan skulle utredas. När jag nu får samma besked igen — då känns det inte bra, sa Anette Johansson från avdelningen i Stockholm.

Diskussionen om en plattform för förtroendevalda på arbetsplatserna slutade med att kongressen körde över förbundsstyrelsen. En plattform som beskriver deras uppdrag ska tas fram, liksom en nationell utbildningsplan för att stärka de lokalt förtroendevalda på arbetsplatserna — och redan i år.

Kongressen i september tog fram 13 kvalitetskriterier som ska styra utvecklingen av Vårdförbundets organisation. De har delats in i fyra områden – medlemsstöd, påverkan, kollegial mötesplats och demokrati – och handlar bland annat om att utveckla individuellt stöd, att synas mer i medierna, att skapa kollegiala mötesplatser och att vara ett öppet och tydligt förbund. Fyra arbetsgrupper, bestående av medlemmar med och utan förtroendeuppdrag, ska i maj presentera förslag till ny organisation.

Ett mål med organisationsöversynen är att göra medlemsvärdet tydligare. Hur det ska gå till diskuterades också. Bland annat kom idéer om hur Vårdförbundet kan öka sin service till medlemmarna genom utbildningar, informationsskrifter, kunskapsbanker och fler personliga möten. Mest spektakulärt var kanske förslaget om att kunna boka en förtroendevald på nätet.

Beslut i korthet

Medlemmar ska utbildas
En motion handlade om behovet av medlemsutbildning i löneförhandlingar, en annan om ökad delaktighet när kollektivavtal ska tecknas. Arbetet med medlemmarnas delaktighet ingår i översynen av organisationen, men kongressen beslutade att ett gemensamt utbildningsmaterial i lönefrågan för medlemmar ska utarbetas.

Ska bli en Fair union
Kongressen beslutade att Vårdförbundet ska kunna titulera sig som en Fair union 2014. Det innebär bland annat att organisationen ska leva upp till värderingar om mänskliga rättigheter och omsätta det i praktisk handling. Till exempel genom att bara göra affärer med företag som har goda arbetsvillkor.

Cheferna får tycka till
Flera motionärer ville ha tillbaka en tidning för chefsmedlemmar. ”Det är ett sätt att visa att vi satsar på ledarskapet i vården, och det behövs för att få chefer att stanna i förbundet”, löd ett argument. Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att involvera chefsmedlemmarna i frågan om en eventuell tidning.

Saco-tillhörighet utreds
En av motionerna handlade om att Vårdförbundet borde byta centralorganisation till akademikernas Saco i stället för tjänstemännens TCO. Kongressen biföll förbundsstyrelsens förslag att frågan om vilken centralorganisation förbundet ska tillhöra prövas när den framtida organisationen konkretiseras.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida