Ny akademi öppnar snart

I Göteborg startar i sommar landets enda hälsovetenskapliga akademi. Blivande sjuksköterskor, tandläkare och läkare ska samsas där. Samtidigt bildar den vårdvetenskapliga sektionen för första gången i Sverige en egen fakultet.

8 januari 2001

När Hälsovetenskapliga akademin öppnar i juli är det helt i linje med den internationella utvecklingen mot en större integration av de vårdvetenskapliga utbildningarna. Syftet är att utnyttja den samlade kunskapen på bästa sätt. För studenterna innebär det både gemensamma föreläsningar och projektarbeten.

Lisen Björklund, ordförande i Hälsovetenskapliga studentkåren i Göteborg, har fått vara med och utforma den nya organisationen. Hon tycker att idén med en hälsovetenskaplig akademi är bra.

– Vi kommer att kunna ta del av de mest kompetenta lärarna från de olika programmen och kurserna.  Även spetskompetens inom forskningen kan tas till vara mer.

Betoning på samverkan
Akademin ska vara mer öppen än den tidigare organisationen för impulser utifrån samhället in i den akademiska världen. Lena Nordholm, sektionsdekanus vid Göteborgs universitets vårdvetenskapliga institution, tror att Akademin kommer att leda till en mer progressiv vårdutbildning och forskning.

Inom Akademin betonas samverkan och flera olika perspektiv på hälso- och sjukvård.

– Studenternas gemensamma projekt under studietiden blir en bra förutsättning för framtida kollegialt samarbete inom vården. De stora vinnarna på sikt är patienterna, eftersom resultatet förhoppningsvis blir ännu bättre fungerande vårdteam, säger Lena Nordholm.

På landets övriga universitet är vårdutbildningarna oftast integrerade i den medicinska fakulteten. Men i den nya Hälsovetenskapliga akademin bildar institutionerna för omvårdnad, vårdpedagogik, arbetsterapi och fysioterapi en egen vårdvetenskaplig fakultet. Självständigheten är nödvändig för att utveckla vårdvetenskapen, menar Lena Nordholm.

Den vårdvetenskapliga fakulteten utgör alltså tillsammans med den medicinska och den odontologiska fakulteten stommen till akademin.

Lena Nordholm, en av idégivarna till Hälsovetenskapliga akademin, arbetar nu som bäst med att förbereda starten. Bland annat behöver relationen med Nordiska hälsovårdshögskolan formaliseras. I dag finns en önskan från båda håll om att samarbeta kring forskning och doktorandutbildningar. Den vårdvetenskapliga fakulteten planerar också en samverkan med Västsveriges högskolor.

Inom den blivande fakulteten finns ännu bara tre professorer inom vårdpedagogik. Under tillsättning är en professor  i omvårdnad, en i arbetsterapi och en i fysioterapi.

– Genom att samutnyttja de professorer inom vårdvetenskap som verkar vid de övriga högskolorna finns en chans att utöka antalet doktorander, säger Lena Nordholm.

Närmare medicinarna
Vid årsskiftet 2001/2002 flyttar den vårdvetenskapliga utbildningen till Annedalsklinikerna vid Medicinarberget. Då kommer sjuksköterskestudenterna även rent fysiskt närmare medicinare och odontologer.

Genom att röra sig inom samma område och mötas på föreläsningar tvingas studenterna definiera sina respektive blivande yrkesroller gentemot varandra, tror Lisen Björklund. Teoretiskt läser de blivande sjuksköterskorna vad omvårdnad innebär, men var går gränsen i praktiken mot exempelvis läkarens arbetsuppgifter?

– När båda yrkesgrupperna vet var de egna uppgifterna slutar och den andras tar vid, kan de lägga energin på att samarbeta för patientens bästa, säger hon.

Hälsovetenskapliga akademin innebär också en förstärkning av regionens anseende i forskarsamhället. I dag är Karolinska institutet landets storhet, men kanske kan Hälsovetenskapliga akademin på sikt bli en inspirerande motvikt.

– Jag tror att konkurrensen kan innebära en kvalitetshöjning. För vårdvetenskapen är akademin definitivt ett lyft, eftersom vi knyts samman med de andra utbildningarna och ändå förblir självständiga.

Tar tid att finna formen
För  studenterna kommer omorganisationen inte att märkas än på många år, anser samtliga som Vårdfacket talat med. Det tar tid innan en organisation som den planerade Hälsovetenskapliga akademin finner sin form och resultatet av förändringarna märks.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida