Nya postoperativa riktlinjer

Behandling av postoperativ smärta är ett eftersatt område inom sjukvården. Det konstaterar Medicinska kvalitetsrådet i inledningen till de nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer som tagits fram för behandling av postoperativ smärta.

5 februari 2001

För god kvalitet av den postoperativa smärtbehandlingen måste metoder som patientkontrollerad analgesi (pca), epidural teknik och perifera nervblockader användas på vårdavdelningar.
Detta förutsätter i sin tur standardiserade rutiner för smärtbehandling inkluderande skattning och dokumentation av smärta, övervakning av eventuella biverkningar samt personalutbildning.

En behandlingsbar smärta som inte behandlas är i dag liktydig med en avvikelse ? incident, påpekar Medicinska kvalitetsrådet.

De nya riktlinjerna:

 • Patienten ska ges utförlig preoperativ information om postoperativ smärta och smärtbehandling.
 • Postoperativ smärta ska skattas och dokumenteras regelbundet.
 • Smärtskattning ska utföras både i vila och vid rörelse med utvärdering av patientens funktionsstatus.
 • Högsta tillåtna vas-värde ska definieras.
 • Effekt av given behandling ska utvärderas med hjälp av smärtskattning före och efter varje behandlingsåtgärd.
 • Patientens smärtintensitet ska dokumenteras på väl definierad plats i patientjournalen.
 • Effekt och biverkningar av smärtbehandlingen ska uppmärksammas av patientansvarig läkare i samband med det dagliga avdelningsarbetet.
 • Smärtbehandling ska vara en integrerad del av den postoperativa vården.
 • Vid dagkirurgi ska smärta skattas och dokumenteras enligt samma rutiner som hos inneliggande patienter.
 • Högsta tillåtna vas-värde vid utskrivning från dagkirurgi ska definieras.
 • Dagkirurgipatienter ska få lämpliga analgetika och recept samt skriftlig information om användandet av dessa med sig hem.
 • Patienten som genomgått dagkirurgi ska förses med ett telefonnummer till sjukhuset för frågor som uppkommer efter hemkomsten.
 • Skattning av smärta hos barn skiljer sig från vuxna.
 • Smärtans affektiva komponent är av större betydelse hos barn.
 • Samma tekniker och läkemedel för postoperativ smärtlindring som används till vuxna kan även användas till barn.
 • All personal involverad i behandling av postoperativ smärta ska ges regelbundet återkommande utbildning.
 • Postoperativ smärtbehandling kräver god multidisciplinär och multiprofessionell samverkan.

De nya kvalitetsindikatorerna:
Struktur

 1. Finns en särskild organisation på sjukhuset/kliniken för att utveckla och följa upp postoperativ smärtbehandling?
 2. Finns högsta tillåtna vas-värde i vila definierat?
 3. Finns utbildningsprogram avseende postoperativ smärtbehandling för läkare/sjuksköterskor/undersköterskor?
 4. Finns rutiner för att dokumentera smärta under eget sökord i patientjournalen och biverkningar till olika smärtbehandlingsmetoder?

  Process

 5. Andel (%) patienter som ges muntlig och skriftlig information om postoperativ smärtbehandling.
 6. Andel (%) patienter som regelbundet smärtskattas i vila.
 7. Andel (%) patienter som regelbundet smärtskattas i samband med mobilisering och aktiviteter.

  Resultat

 8. Andel (%) patienter som överskrider högsta tillåtna vas-värde i vila.
 9. Andel (%) patienter som överskrider högsta tillåtna vas-värde i samband med mobilisering och aktiviteter.
 10. Andel (%) patienter som är nöjda med sin postoperativa smärtbehandling.

LÄSTIPS
Harmer M & Davies K A: The effect of education. Assessment and a standardised prescription on postoperative pain management.
Anaesthesia 1998, 53: 424?430.

Adamsen L, Tewes M: Discrepancy between patients? perspectives, staff documentation and reflections on basic nursing care.
Scand J Caring Sci 2000, 14:120-129.

Carr E, Thomas V: Anticipating and experiencing post-operative pain: the patients? perspective.
Journal of Clinic Nursing. 1997, 6:191-201.

Watt-Watsin J, Garfinkel P, Gallop R, Stevens B, Streiner D: The impact of nurses? empathic responses on patient pain management in acute care. Nursing Research 2000, 49 (4): 191?200.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida