Nya sjukhusakuten i Solna invigd

Medicinsk säkerhetsövervakning är det primära och genomgående för den nya akutmottagning som invigdes på Karolinska universitetssjukhuset i Solna i dag. Alla patienter ska vid alla tidpunkter kunna ses av personalen.

– Vi tror att vi på sikt kommer att få totalt färre patienter än nu, men i stället fler allvarligt sjuka. Det här är designat för svårt sjuka patienter som behöver övervakas hela tiden, säger verksamhetschefen Stefan Engqvist.  

Övervakningen börjar redan i väntrummet. Vid receptionsdisken kommer ett team av sjuksköterskor att möta och prioritetsbedömma patienterna (triage).

Övervakning i väntrummet

En av dem är också ansvarig för att de patienter som egentligen är för friska för akuten i stället hänvisas till rätt närakut eller vårdcentral och för att följa kölängder, öppettider och väntetider på de ställena. Eventuella bokningar dit förväntas patienterna dock klara själva via en telefon i väntrummet.

I anslutning till receptionsdisken har sjuksköterskorna också undersökningsrum där de kan genomföra viss provtagning eller föra enskilda samtal med patienter.

De patienter som ska tas om hand på akuten får sedan ta plats i stolar placerade som i en biografsalong. På så sätt kan bedömnings- eller triagesjuksköterskorna övervaka dem kontinuerligt. Ingen riskerar att försämras utan att personalen märker det.

Standardrum med basutrustning

Själva mottagningarna ? en för kirurgi och ortopedi och en för neurologi, medicin och infektion – ser ut som hämtade ur teveserien Cityakuten; öppna planlösningar med sjuksköterskeexpeditionen mitt ute på golvet, runt väggarna dels sängplatser som går att skärma av med skynken, dels några separata rum.

– Erfarenheten visar att ju sjukare man är desto mindre bryr man sig om ifall andra får veta vad som fattas en. Det blir istället viktigt med närhet, att kunna ha ögonkontakt med sjuksköterskorna och att få visshet att de vakar, berättar Stefan Engqvist.

Undersökningsrummen är alla standardrum med basutrustning så att de kan användas till olika specialiteter. Den utrustning som krävs för de olika patienterna finns iordninggjord på förhand i vagnar vid sjuksköterskedisken och hämtas därifrån till det undersökningsrum där patienten är.

Sparsamt skyltat 

-Vi satsar tvärprofessionellt med en nära samverkan mellan vårdprofessionerna för att erbjuda ett kvalificerat omhändertagande. Den fysiska lösningen är tänkt som stöd för ett gott samarbete runt patienten. Sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och läkarsekreterare kommer att arbeta sida vid sida på de stora diskarna och i triagemottagningen, förklarar verksamhetschefen.

Alla rum har glasväggar ut mot korridoran men kan skärmas av med rullgardiner för att hindra insyn samtidigt som dagsljuset kan passera både upptill och nertill.

För att underlätta för de många av akutens besökare som inte är svenskspråkiga har man gått in för färger och siffror i stället för skyltar med svåra ord. Kirurg- och ortopedsidan har ett rött band målat på väggarna, neurologen-, medicin- och infektionssidan har blått.

Två kortvårdsavdelningar

Det finns också två undertrycksrum där smittsamma patienter kan tas in direkt utifrån utan att ta vägen via receptionen. Den del av mottagningen kan dessutom stängas av och isoleras.

Kliniken kommer dessutom att ha två egna vårdavdelningar för kortvård. Mitt emellan dem och akutmottagningen är plats reserverad för den egna röntgenavdelningen som kommer att stå färdig när digitaliseringen av röntgenverksamheten är klar i början av nästa år.

– Då kommer logistiken att vara fantastisk. Vi kan skjutsa båren direkt från mottagningen eller vårdavdelningen så fort de har tid. Sju meter i stället för 170 meter 40 gånger om dagen, det blir en väldig tidsvinst, säger Stefan Egqvist och tillägger;

Fler platser men färre besökare

– Vi har också gjort i ordning ett litet labb men har ännu inga pengar till bemanning. När vi får det kan vi pressa den tid patienten måste befinna sig på akuten ännu mer. Får vi ner tiden från i genomsnitt fyra till tre timmar betyder det mycket för belastningen.

Hittills har akutmottagningen haft 28 fasta sängplatser, nu blir det 41. Samtidigt hoppas man att patienttillströmningen ska sjunka från 80 000 besök per år till 60 000 när de möjligheter till närsjukvård som sjösätts i april ökar.

Ombyggnaden hartagit sju år. Akutkliniken har 270 anställda, då kortvårdsavdelningarna tas i bruk blir de 45 personer fler. Bemanningen på mottagningen varierar mellan elva och 22 personer beroende på belastning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida