Forskning

Nytt sätt att mäta hur vården hänger ihop

Nytt sätt att mäta hur vården hänger ihop
Djup kunskap om patienten och förståelse mellan patient och vårdteam. Det är en viktig pusselbit för upplevd vårdkontinuitet visar en ny avhandling. Illustration: Jens Magnusson.

Patienter med komplexa vårdbehov behöver möta många olika vård- och omsorgsgivare under lång tid. Vad krävs för att de ska uppleva kontinuitet i vården och går det att mäta? Det har omvårdnadsforskaren Linda Ljungholm velat ta reda på.

För att mäta hur patienter upplever kontinuitet i vården har Linda Ljungholm utvecklat och utvärderat ett eget instrument i sin avhandling vid Linnéuniversitetet.

Linda Ljungholm. Foto: Linneuniversitetet
Linda Ljungholm har disputerat i omvårdnad. Foto: Linneuniversitetet

– Jag vill använda det här instrumentet i vidare studier. De mått som används i dag mäter endast hur många vårdpersonal patienter möter, inte upplevelsen av kontinuitet, säger Linda
Ljungholm.

Instrumentet, som förkortas PECQ, består av ett frågeformulär med tjugo påståenden utifrån fyra dimensioner: information, relation, ledarskap och kunskap.

– För att mäta en patientupplevd kontinuitet ska man inte särskilja dimensionerna för alla hänger ihop och skapar förutsättningar för varandra, säger Linda Ljungholm.

Så skapas kontinuitet i vården

Det här krävs

• Tillgång till skräddarsydd information.
• Ömsesidig förståelse mellan vårdtagare och personal.
• Tydlighet i ansvar och roller, så att patienten vet vem som ansvarar för vad.
• Interprofessionellt samarbete i vården.
• Förtroendefull relation över tid och rum mellan varje länk i patientens vård.
• Förståelse för patientens rutiner, resurser, förutsättningar och behov.
• Tillräckligt med tid och rum att mötas.

Så uppnås vårdkontinuitet
• Avsätt tid för att identifiera patientens specifika behov och förmåga.
• Utveckla behovsbaserade helhetsrelationer med ömsesidig förståelse.
• Ge förutsägbar och tillgänglig vård, med tydlig, planerad och delad information.
• Etablera team innehållande olika professioner för att ge rätt hjälp.
• Sträva efter låg personalomsättning, tydliga roller och utveckling av rutiner.
• Interorganisatoriskt samarbete. Kunskaps- och informationsöverföring mellan organisationer.

Läs mer i avhandlingen Patients' experiences of continuity of care.

Jobbat som distriktssköterska

Hon har arbetat med äldre och patienter med komplexa vårdbehov både som undersköterska, sjuksköterska och distriktssjuksköterska. När hon började undervisa på universitet och forska föll det sig naturligt att vilja undersöka kontinuitet i vården.

Avhandlingen lyfter fram vad patientgruppen tycker är viktigt för att uppleva kontinuitet i vården. Linda Ljungholm har under flera års tid intervjuat vårdpersonal, patienter och anhöriga i olika delar av landet. Hon har även intervjuat personal på vårdcentraler, inom hemtjänst, hemsjukvård och på sjukhus.

– Patienter med komplexa vårdbehov rör sig i alla de här kontexterna så det var viktigt att fånga vad patienterna behöver för att uppleva kontinuitet, det saknas forskning om det, säger hon.

Upplevd förståelse viktig pusselbit

Tidigare studier beskriver tre viktiga dimensioner av vårdkontinuitet: information, relation och ledarskap. Med sin nya studie lägger Linda Ljungholm till ytterligare en dimension – kunskap.

– Kunskapskontinuitet handlar om att information och kommunikation mellan patienten och vårdpersonal integreras till kunskap och en förståelse för varandra, säger hon.

En viktig kunskap är vilka förutsättningar, resurser och behov personen har för att klara av olika saker. Som till exempel att gå själv eller ta mediciner och om patienten har någon som kan vara ett stöd.

– Jag hoppas att resultatet i min avhandling kan bli en guide för vårdpersonalen och till hjälp för beslutsfattare och politiker när åtgärder planeras för att förbättra kontinuiteten i vården, säger Linda Ljungholm.

Hur kan vårdpersonal bidra till mer kontinuitet?

– Ett exempel är att avsätta tid för att skapa förtroendefulla relationer så att vårdpersonalen kan identifiera patientens behov, resurser och förutsättningar. Men det är också en ledningsfråga. Vårdpersonalen behöver få förutsättningar så att det finns tid att avsätta.

SÅ GJORDES STUDIEN

Avhandlingen består av två kvalitativa delstudier och två metodologiska. I första studien intervjuas 16 patienter och 12 anhöriga. I studie 2 intervjuas 34 vårdpersonal.

I delstudie 3 utvecklas och utvärderas ett mått: PECQ, The Patient Experienced Continuity of care Questionnaire. I utvärderingen av PECQ ingår forskare och 14 patienter. I studie 4 utvärderas mätegenskaperna hos PECQ utifrån Raschmodellen.

Läs studien Patients' experiences of continuity of care.

Läs mer om forskning om vård av äldre patienter med komplexa vårdbehov: The ReAction group – Resilient healthcare and patient activation | lnu.se

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida