Ob och jämställdhet i årets motionsflod

Bättre ob-ersättning, höjd ersättning vid arbetsskada och en förändring av jämställdhetslagen finns med i de krav som förs fram i motioner till kongressen i november.  

4 oktober 1999

Årets kongress, den 15–17 november, ska ta ställning till en rad motioner.

Den lokala avdelningen i Västerbotten vill att förbundet i den kommande avtalsrörelsen arbetar för att ob-ersättning ska utgå för all övertid som sker under obekväm arbetstid, även under jour och beredskap. Förbundsstyrelsen håller principiellt med och säger i sitt yttrande över motionen att kravet förts fram tidigare i avtalsförhandlingar, men utan resultat. I yttrandet betonar förbundsstyrelsen dock vikten av att diskussioner om löne- och anställningsvilllkor ska föras så nära verksamheten som möjligt och att de slutgiltiga yrkandena i avtalsrörelsen ännu inte fastställts. Därmed anses motionen besvarad.

Ob-ersättningen tas upp även i en motion från Uppsalaavdelningen, med yrkandet att nattillägg ska utgå även på helger och storhelger. Förbundsstyrelsen pekar på att det är lätt för arbetsgivaren att genom schemaförändringar påverka den enskildes lön och att det därför är viktigt att den anställde med sin chef diskuterar sambandet mellan arbetets innehåll, lön och arbetstider. Och att det är en fördel om så mycket som möjligt, till exempel arbete på ob-tid, finns i den individuella lönen eftersom den inte påverkas av schemaförändringar. Även här pekar förbundsstyrelsen på att några yrkanden inför avtalsrörelsen ännu inte fastställts och anser därmed även den här motionen besvarad.

Höj arbetsskadeersättningen
Vårdförbundet bör arbeta för att ersättningen vid arbetsskada och olycksfall ska motsvara 100 procent av inkomsten, inte som i dag 80 procent i början och med en karensdag, yrkar den lokala avdelningen i Södermanland i en annan motion. Avdelningen skriver att personalen i dag bara till viss del kan förebygga de risker som finns och att risken för arbetsskador och olycksfall är större för sjukvårdspersonal än för många andra grupper. Förbundsstyrelsen har samma uppfattning och bifaller motionen.

Två motioner handlar om jämställdhet. Den gamla lokala avdelningen i Göteborg hann, innan den las ner och gick upp i Västra Götaland, föreslå att den fackliga vetorätten ska åberopas vid konsultbehandling eller motsvarande om den tilltänkta konsulten inte kan presentera en jämställdhetsplan i enlighet med jämställdhetslagens bestämmelser. Avdelningen vill också att Vårdförbundet ska ha samma förhållningssätt vid sina upphandlingar och att man ska uppmana andra avdelningar att fatta samma beslut. Allt detta som ett led i att få jämställdhetsarbetet att gå snabbare.

I sitt yttrande håller förbundsstyrelsen med om att arbetet med att förändra villkoren går för långsamt och att Vårdförbundet som facklig organisation och arbetsgivare har ansvar för att arbeta aktivt för jämställdhet. Men Göteborgsavdelningen får inte gehör för förslagen om vetorätt och om att bland annat lokala avdelningar ska fatta sådana beslut.

I övrigt anses motionen besvarad. Motiveringen är bland annat att ett par utredningar, bland annat inom staten och tco, tittar på de här frågorna och förbundsstyrelsen menar att det vore fel att nu binda sig för något som inte överensstämmer med det som dessa utredningar kan komma fram till. Samt att det vore olyckligt om styrelsen blir inblandad i något som de lokala parterna själva kan lösa.

Förändra jämställdhetslagen
Den lokala avdelningen i Uppsala får däremot bifall till sin motion om att Vårdförbundet ska arbeta för en förändring av jämställdhetslagen så att lagens syfte kan uppnås. Brister finns i dag, menar avdelningen. Bland annat motverkas möjligheterna till kvinnors och mäns lika rätt av att en arbetsgivare kan vägra att lämna ut vissa löneuppgifter (genom stöd av en dom i Arbetsdomstolen, ad, och beslut i den av regeringen tillsatta jämställdhetsnämnden) som facket behöver för en kartläggning av löneskillnader.

Den lokala avdelningen i Stockholm tar upp flyktingarnas problem. Många gömmer sig och lever under svåra förhållanden. De har inte samma rätt till hälso- och sjukvård som andra och undviker att söka hjälp i rädsla för att bli upptäckta. Speciellt barn far illa. Stockholmsavdelningen vill nu att förbundet på olika sätt ska arbeta för att gömda flyktingar får samma rätt till vård. Förbundsstyrelsen håller med och bifaller motionen, som bland annat föreslår att förbundet ska skriva till regeringen.

Den lokala avdelningen i Dalarna vill ha ett slutdatum för när den lokala översynsförhandlingen ska vara slutförd.Motiveringen är att den nu alltför ofta drar ut på tiden och att det finns få möjligheter att påverka detta. Förbundsstyrelsen håller med om att det dröjer för länge innan medlemmarna får sina pengar, men säger i sitt yttrande över motionen att man i varje avtalsrörelse måste bedöma behovet av ett fastställt slutdatum. Ibland kan det kanske löna sig för medlemmarna att inte ha något sådant. Frågan kommer dock att finnas med i diskussionen i de kommande förhandlingarna och med det anser förbundsstyrelsen motionen besvarad.

»Orättvis kvot«
En gammal tvistefråga tas upp av den lokala avdelningen i Uppsala, nämligen tjänstledighetskvoten vid sjukdom och vård av barn för deltids- och nattarbetande. Avdelningen vill att den ska ses över eftersom den drabbar de här grupperna extra hårt. Vi har förståelse för att systemet kan upplevas som orättvist, säger förbundsstyrelsen i sitt yttrande. Men, fortsätter den, systemet är matematiskt korrekt, parterna har varit överens om det i årtionden och en utredning inom förbundet kom tidigare fram till att systemet trots allt är det mest gynnsamma. Förbundsstyrelsen påpekar också att liknande problem även kan uppstå för heltidsanställda i och med att det blivit fler individuellt fastställda arbetstider. Det finns all anledning att bevaka frågan noga, säger förbundsstyrelsen och anser därmed frågan besvarad.

Sänk ingångsavgiften och tillsätt en arbetsgrupp för att skapa attraktiva paketlösningar för studerande för att få fler av dem att gå med i Vårdförbundet, yrkar den lokala avdelningen i Östergötland. Förbundsstyrelsen föreslår avslag. Visserligen är rekryteringen av studerande mycket viktig, men den sänkning som Östergötland vill ha skulle bli mycket dyr för förbundet och förbundsstyrelsen tror att de pengarna skulle kunna användas på ett bättre sätt för att attrahera studerande. Någon arbetsgrupp  behövs inte eftersom studerandeombudsmannen redan arbetar med den frågan.

De lokala avdelningarna i Gävleborg och Jämtland får bifall från förbundsstyrelsen till kravet att en utredning ska tillsättas för att se över förbundets lokala organisation och att ett förslag ska vara klart för beslut på nästa kongress.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida