Oförsvarbart kränka äldre

Jag har flera gånger det senaste året blivit illa berörd av de rapporter om brister inom äldrevården som förmedlats i medierna. Det är oacceptabelt att äldre som är i behov av omvårdnad och omsorg kränks, försummas eller på annat sätt behandlas illa.

Jag tänker till exempel på en händelse i januari när sonen till en 94-årig kvinna i Gislaved ställde in en röststyrd bandspelare på sin mammas rum, och sedan fick lyssna till hur personal kränkte henne med grova ord. Det ska inte få hända. Det är fullkomligt oförsvarbart.

Tack och lov är händelser som denna ovanliga. De allra flesta som arbetar inom äldrevården gör ett utomordentligt bra arbete och det finns många exempel där vården fungerar bra. Men vi kan inte acceptera att en enda individ utsätts för kränkande behandling eller vanvård. Vi måste komma tillrätta med de brister som finns.

Ett stort problem, som vi inom Vårdförbundet ser, är utbildningsnivån inom äldrevården. Kompetensen bland personalen måste höjas. I dag saknar 40 procent någon form av vårdutbildning. Även om de allra flesta av dem gör ett bra jobb är det nödvändigt att ha medicinska kunskaper för att kunna ge en god omvårdnad. Kunskap om varför någon som är dement beter sig på ett visst sätt ger bättre förutsättningar att bemöta och förstå individen som ska vårdas. Det ger också en större trygghet i arbetet för personalen. Vi tror att det är nödvändigt att skapa en särskild undersköterskeutbildning med inriktning mot äldrevård. Inte bara som ett led i att höja kompetensen utan också för att arbetet inom äldrevården ska bli mer attraktivt.

Samarbetet mellan landstingens specialistsjukvård, primärvård och kommunernas äldrevård måste också förbättras. I många av landets kommuner samarbetar de tre enheterna allt för lite och det får negativa konsekvenser för patienterna och även för vårdpersonalens arbetssituation. Jag tror att vi måste hitta sätt att mötas över verksamhetsgränserna. Här kan vi inom Vårdförbundet bli bättre på att ta initiativ och på olika sätt underlätta byggandet av nätverk.

En faktor som vi också tror är nödvändig om vi i framtiden ska kunna undvika att människor far illa inom äldrevården är mer resurser. Med det menar jag inte bara mer och bättre utbildad personal. Vi måste också hitta andra sätt att organisera äldrevården. Vårdförbundet tror på mindre enheter där personalen har stort inflytande över sitt arbete. De yrkesgrupper som arbetar inom äldrevården har stor kompetens och kunskap som bör tas tillvara för att skapa hållbara organisationer, inte bara när det gäller utvecklingen av omvårdnadsområdet.

Innehållet i äldrevården är en annan viktig del. För ett år sedan tog vi inom Vårdförbundet initiativ till föreningen BraVå som verkar för att höja kvaliteten inom äldrevården. Kvalitetskrav inom sexton olika områden för äldrevården har tagits fram. Syftet är att dessa ska stimulera till engagemang, reflexion, nytänkande och utveckling om hur och vad som bör göras för att skapa en bra äldrevård. Jag hoppas att fler verksamheter tar del av det arbete som gjorts och hittar ingångar att arbeta vidare med utifrån det material och den kunskap som föreningen kan erbjuda.

Jag vill avsluta mina reflexioner kring äldrevården med att delge er min förhoppning att de förslag till lösningar som kommit fram från många olika håll i debatten nu tas tillvara i arbetet med att forma en bra äldrevård. Vi måste helt enkelt gå från ord till handling.

I maj sammanträder kongressen, som är Vårdförbundets högsta beslutande organ. I en tidigare spalt har jag berättat att en viktig fråga som kongressen ska ta ställning till är en vårdpolitisk idé. Den ska beskriva hur förbundet vill att framtidens hälso- och sjukvård ska formas. Jag ser idén som en möjlighet för oss att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården. Och jag hoppas att många av förbundets medlemmar vill vara med i den processen. Ni har alla värdefulla kunskaper om hur sjukvården ser ut i dag och idéer om hur den borde fungera. Under våren kommer vi att skicka ut ett brev till alla medlemmar med närmare information om hur du kan bidra med dina synpunkter i frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida