»Öka tryggheten för döende«

Oavsett vårdform och tid på dygnet ska en svårt sjuk aldrig behöva tveka om vart han eller hon ska vända sig för att få hjälp.

Det skriver Vårdförbundet i sitt remissvar på slutbetänkandet Döden angår oss alla – värdig vård i livets slutskede (sou 2001:6).

Vårdplaneringen ska samordnas och den får inte bli en ekonomisk förhandling. Den döendes behov ska styra resurserna. Patient och anhöriga ska få upprepad och riktig information om de alternativ som står till buds och tillräcklig tid att välja – liksom möjlighet att göra nya val.

Palliativ vård bör vara det övergripande begreppet, med palliativ medicin och palliativ omvårdnad som specialiteter. Inte palliativ medicin som överordnat begrepp som utredningen föreslår, skriver Vårdförbundet. Förbundet vill också att palliativ vård ska ingå som en del i samtliga specialistutbildningar för sjuksköterskor. Kommittén betonar behovet av särskild utbildning i palliativ vård av barn och ungdomar.

Vårdförbundet poängterar behovet av forskning inom området och anser att särskild omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens på barnområdet bör finns med i de palliativa resursteamen.

Kommittén föreslår att kunskaper om etik ska ingå i utbildningen på alla vårdnivåer. Vårdförbundet anser att alla som fattar beslut som rör hälso- och sjukvården måste ha etisk kunskap; tjänstemän och politiker på alla nivåer och inte minst verksamhetsansvariga chefer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida