Omvårdnad

10 januari 2000

Titel Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av personer med depressionssjukdomarRapport nummer 3.
62 sidor
Förlag SBU och Svensk sjuksköterskeförening 1999.
Cirkapris 100 kronor
ISBN 91-87890-57-7

Det finns ännu ett mycket begränsat vetenskapligt underlag för hur omvårdnad av människor med depression bör ske. Det redovisar denna rapport om evidensbaserad omvårdnad som ges ut gemensamt av Svensk sjuksköterskeförening, SSF,
och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Rapporten baseras på en genomgång av både kvalitativa och kvantitativa studier– material som fanns publicerat fram till maj 1998. Författarna har sökt artiklar i databaserna Medline, Cinahl och Cochrane Library. 28 studier bedömdes ha tillräckligt god kvalitet. De valdes ut bland de 2 564 artiklar som författarna fann vid sin sökning. Samtliga 28 studier har gjorts i USA och England. Att de är genomförda i en annan ekonomisk och social verklighet än den svenska gör att bevisvärdet är svårt att tolka för svenska förhållanden, säger författarna. Studierna handlar bland annat om post partum-depression och depression
hos gamla. En studie behandlade barn och ungdomar.

Författarnas slutsats är att det behövs fler randomiserade studier som undersöker effekterna av utbildningsprogram,
samtals-stöd och sociala träningsprogram – program som har stor betydelse för omvårdnadsarbetet med patienter med depression.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida