Omvårdnadskvalitet

1 oktober 2001

Författare Svensk sjuksköterskeförening, SSF
Titel Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad
141 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 2001
Cirkapris 275 kronor, 220 kronor om tio eller fler beställs. Porto tillkommer
ISSN 1401-3290

Det kan vara svårt att fastslå vad som är god omvårdnadskvalitet. Många aspekter av omvårdnaden är svåra att beskriva och ännu svårare att mäta. Det är därför oerhört värdefullt att kvalitetsindikationer för det som faktiskt går att formulera utarbetas och sprids. Sjuksköterskor behöver instrument och metoder i sitt arbete med att ge en god och säker vård. Svensk sjuksköterskeförening presenterar i denna bok indikatorer för kvalitetsutveckling och uppföljning bland annat för patienter med eller med risk för trycksår, patienter med risk för fallskador och patienter med perifer venkanyl. Indikatorerna är framtagna utifrån den vetenskapliga kunskap som finns inom respektive område.
Författarna är forskare och experter inom olika omvårdnads-områden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida