Personalen avgörandeför ecmo-kapacitet

Vården kan bara hållas i gång någon vecka om hela landets samlade resurser för ecmo-behandling skulle behöva utnyttjas. Tillgången på personal är det som sätter stopp.

4 december 2009

När ecmo-beredskapen ses över är den springande punkten rekryteringen av personal. I hela landet finns möjlighet till totalt mellan 35 och 37 platser. Men ecmo är enligt Jonas Holst, medicinalråd vid enheten för krisberedskap på Socialstyrelsen, ytterst personalkrävande och den maximala kapaciteten med 37 platser kan därför bara fungera under en till två veckor, beroende på hur mycket personal som kan rekryteras. ?

Antalet platser anses däremot vara tillräckligt. ?

– Vi har en god kapacitet och våra beräkningar om det största möjliga behovet hamnade väl under 35 platser, säger Jonas Holst.??

I normala fall är platserna få; på Karolinska universitetssjukhuset i Solna utanför Stockholm finns det två platser för vuxna och en för barn vid ecmo-enheten. Men de kan vid behov utökas till 16. På samma sätt fungerar det vid varje thoraxkirurgisk klinik i landet, utom två. Platserna där kan utökas till cirka fem. Totalt innebär det att 37 platser går att få fram vid behov.

Bedömningen är att möjligheterna till ecmo-behandling vid svårare fall av den nya influensan svarar väl mot det »värsta tänkbara« behovet. Men då får den elektiva hjärtkirurgin stryka på foten, eftersom behandlingen bland annat används i samband med viss hjärtkirurgi. Prioriteringen kring fördelningen av platserna ligger på landstingen.??

Förutom att sjukhusen i landet kan ta hjälp av varandra ingår Sverige i ett internationellt samarbete kring ecmo-behandling och har både tagit emot patienter från utlandet och haft svenska patienter som vårdats utomlands.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida