Personalen fick nog – klinik läggs ner

Beroendeenheten i Norrköping läggs ned, i alla fall temporärt, sedan sex av sju sjuksköterskor sagt upp sig på grund av vad de kallar orimliga arbetsförhållanden.

7 januari 2002

Det har funnits problem ända sedan enheten startade sin verksamhet på Vrinnevisjukhuset. Framför allt har det gällt bristen på läkare och direktiv för medicinordination och medicinutdelning. Sjuksköterskorna har påtalat problemen under de senaste två-tre åren, men tycker inte att de fått någon respons från sjukhusledningen. Frånsett vissa perioder har det inte funnits någon ansvarig läkare. För att inte patienterna skulle fara illa har sjuksköterskorna ordinerat medicin och sedan låtit någon tillfällig läkare skriva under, till exempel en at-läkare utan specialkunskaper och utan handledare. Några klara delegeringar har inte funnits, inte heller några generella direktiv för att ge läkemedel.

– Vi tycker att det har blivit sämre och sämre och till sist orkade vi inte längre utan sa upp oss, berättar Åsa Ringström, företrädare för Vårdförbundet och den som först sa upp sig.

– Trots att vi påtalat bristen på direktiv, hände ingenting förrän arbetsmiljöinspektionen besökte kliniken för en efterkontroll av andra ärenden på kliniken. Jag tog upp det då och sedan fick vi nya direktiv veckan efter, tillägger hon.

Missnöje med löner
Personalchefen Magnus Runqvist bekräftar att det funnits problem, bland annat brist på läkare. Att sjuksköterskorna ordinerat medicin själva säger han sig inte ha känt till förrän helt nyligen.

– Det som till sist gjorde att sjuksköterskorna sa upp sig var missnöje med utfallet av löneförhandlingarna; att de inte fick den lönehöjning de tyckte de borde ha med tanke på att de ansåg sig utföra läkaruppgifter, säger han.

Sjukhusledningen har nu tagit konsekvensen och beslutat om det som Magnus Runqvist kallar en temporär omorganisation. Avgiftningsavdelningen och tillnyktringsenheten upphör.

I stället finns det från och med början av december en beroendejour dygnet runt. Dessutom hyr sjukhuset platser i Linköping, på Universitetssjukhusets beroendeenhet.

I samband med beslutet har tre av sjuksköterskorna återtagit sin uppsägning. En av dem ska som projektansvarig utreda vilken typ av verksamhet som behövs i framtiden. De två andra har förklarat att de vill vara kvar för att hjälpa till med att bygga upp något nytt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida