Psykiatrisjuksköterskor ett lyft för vårdcentraler

Ökad livstillfredsställelse och mer uppmärksammad som person. Så uttrycker sig patienter efter ett projekt med två psykiatrisjuksköterskor som arbetat ute på två vårdcentraler i Värmland i stället för inne på psykkliniken.

Projektet genomfördes i samarbete med Försäkringskassan och redovisades vid sjuksköterskedagarna i Linköping.

Bakgrunden är den stora ökningen av den psykiska ohälsan. I Värmland ökade den med 200 till 250 procent mellan åren 1998 och 2002.

Under året ute på vårdcentralerna träffade de två psykiatrisjuksköterskorna sammanlagt 209 patienter. Den största gruppen var i åldern 30-39 år och det var fler kvinnor än män.

Tre av fyra hade mått psykiskt dåligt året innan och tre av fyra hade fortsatt att arbeta trots att alla utom fem hade sökt vård. Hela 40 procent hade sökt vård mer än åtta gånger. Bara 50 procent av patienterna hade dock sökt vård för psykiska besvär.

I utvärderingen efteråt talade patienterna bland annat om medmänsklig samhörighet, personlig service och att de blivit uppmärksammade som personer.

Vidare sägs i utvärderingen att depressionen och ångesten minskade mellan det första och sista besöket hos psykiatrisjuksköterskan och att livstillfredsställelsen hade ökat.

Övrig personal positiv

Övrig personal på vårdcentralen var positiva till att ha en specialist på arbetsplatsen. De tyckte bland annat att de hade fått avlastning (inte minst läkarna uttryckte detta) och att de hade fått ökad kompetens.

Syftet med projektet var att utveckla former för hälsofrämjande och förebygganade arbete. Det preliminära resyultatet tyder på att psykiatrisk omvårdnad kan inriktas på förebyggande insatser även för patienter som normalt inte räknades till psykiatrins vanliga målgrupp, men som behöver olika former av psykiskt och socialt stöd för att klara av eller återgå till sin normala livsföring.

800 från hela landet

Sjuksköterskedagarna arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening och pågår under två dagar, i går och i dag, fredag. Totalt har drygt 800 sjuksköterskor från hela landet  anmält sig till de olika seminarierna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida