Psykologins betydelse för hälsan

5 mars 2001

Författare Olof Rydén och Ulf Stenström 
Titel Hälsopsykologi. Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom
195 sidor
Förlag Bonniers (Bonnier utbildning) 
Cirkapris 289 kronor 
ISBN 91-622-3793-4

Hälsopsykologi – det kunskapsområde som utnyttjar psykologiskt vetande i studiet av hälsa och ohälsa hos människan – har under senare år rönt allt större intresse. Författarna till denna bok, Olof Rydén, professor i personlighetspsykologi och Ulf Stenström, fil dr i tillämpad
psykologi, ger en rad förklaringar till denna utveckling. Som exempel kan nämnas att en del av dagens stora folksjukdomar kan kopplas till riskbeteenden, personlighetsfaktorer och stressreaktioner. Vi vet också att psykologiska och sociala faktorer kan påverka sårbarheten för sjukdom. Detta ställer krav på dagens vårdpersonal att också besitta psykologiska insikter. Författarnas förhoppning är att boken »genom att ge utblickar över det hälsopsykologiska fältet, skall bidra med några psykologiska pusselbitar i en helhetssyn på patienten«. 

Boken ger en god bild av den forskning som finns inom området. Teorier och modeller som belyser samband mellan psykologiska faktorer och hälsa beskrivs. Livsstress och hälsa, samband mellan personlighet och hälsa, coping och försvarsstrategier, intern respektive extern kontrolluppfattning samt det sociala stödets betydelse för hälsan diskuteras. Varje kapitel avslutas med en gedigen referenslista. I slutet av flera av kapitlen finns korta stycken där begrepp förklaras eller exemplifieras. Cancersjukdom och diabetes relaterat till psykologiska faktorer presenteras i var sitt kapitel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida