Rådslag om framtiden

7 januari 2002

Jag vill börja med att önska er alla en god fortsättning på det nya året. Jag tror att året som just har börjat kommer att bli ett minst lika spännande år som det förra. Arbetet med att utveckla och förbättra förbundet så att vi bättre kan leva upp till med lemmarnas förväntningar kommer att fortsätta och fördjupas.

Ett viktigt avstamp för detta är Vårdförbundets kongress som äger rum i mitten av maj. Då ska vi dra upp riktlinjer för de kommande tre åren. Kongressen blir också ett jubileum eftersom det är 25 år sedan som förbundet i dess nuvarande form bildades. Fram till dess var SHSTF, som vi hette då, en kartell där yrkesorganisationerna för sjuksköterskor, medicinsk-tekniska assistenter och biomedicinska analytiker samarbetade, framför allt i förhandlingsfrågor.

När jag tittar tillbaka på förbundets utveckling känner jag en tacksamhet inför dem i kartellen som såg behoven av att vi med likartade yrken och utbildningar kunde stärka varandra genom att gå samman till en facklig organisation. Vi har genom åren också utvecklat ett tvärprofessionellt synsätt som jag tror är värdefullt för medlemmarna i mötet och samarbetet på arbetsplatserna.

På kongressen, som är vårt högsta beslutande organ, kommer denna gång flera nya och stora frågor att tas upp. Bland annat presenteras en vårdpolitisk idé, ett jämställdhetsprogram och ett förslag till nya stadgar.

Arbetet med den vårdpolitiska idén har precis börjat och jag tänker här beskriva tankarna i arbetet lite närmare. Idén ska utgå från ett medborgarperspektiv och beskriva hur vi vill att framtidens hälso- och sjukvård ska organiseras. Det handlar inte om att skapa något helt nytt utan idén kommer att utgå från vår vision och från materialet Öppet och nära, där vi beskriver hur vi vill att framtidens närvård ska se ut.

Men det är viktigt att påpeka att det inte kommer att vara ett politiskt manifest där innebörden är att så här tycker Vårdförbundet. Det kommer snarare att bli ett debatt- och diskussionsmaterial som vi kan använda som en utgångspunkt i diskussioner om framtidens hälso- och sjukvård.

Under det fortsatta arbetet med den vårdpolitiska idén kommer representanter från lokalavdelningarna och riksföreningarna med jämna mellanrum att kunna lämna synpunkter och svara på frågor via Internet. Före kongressen ska vi också förankra idén bland medlemmarna. Hur det ska genomföras i detalj vet vi inte än, men det kommer att bli någon form av rådslag.

Varför tar vi då fram en vårdpolitisk idé? Svaret finns bland annat i det faktum att sjuksköterskor i dag är den största yrkesgruppen inom sjukvården och biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicinen och vi sitter tillsammans inne med mycket kunskap, till exempel om hur sjukvården bör organiseras och hur den kan göras mer effektiv. Genom att agera och ta initiativ i debatten har vi också möjligheter att påverka den framtida sjukvården och därmed också vår arbetssituation.

På kongressen ska också ett kunskapsmaterial i form av ett jämställdhetsprogram presenteras. Materialet är tänkt att fungera som ett underlag för diskussioner på arbetsplatsen. Kongressen ska också anta ett nytt stadgeförslag, som är en varudeklaration av vad förbundet är till för och vad vi erbjuder medlemmarna snarare än traditionella stadgar med paragrafer och juridisk text.

Jag ser med stor spänning fram emot kongressen och hoppas att den ska ge oss ytterligare kraft och energi i vårt fortsatta arbete. Om jag fick önska skulle jag vilja att alla medlemmar kunde delta på kongressen. Detta är naturligtvis inte möjligt, men för att i alla fall delvis uppfylla denna önskan, har vi ambitionen att levandegöra och kommunicera allt som händer på kongressen via vår hemsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida