Regeringen kräver bättre hygien i vården

Med en skärpt lagstiftning hoppas regeringen att vården ska bli bättre på att förebygga vårdrelaterade sjukdomar.

Sjukdomar som drabbar patienter medan de får vård, undersökning och behandling orsakar stora lidanden för de drabbade och höga kostnader för samhället. Särskilt besvärliga är de sjukdomar som orsakas av bakterier som är resistenta mot antibiotika, till exempel sjukhussjukan.

Regeringen vill att sjukvården ska bli bättre på att förebygga sådana sjukdomar och överlämnade därför i dag lagrådsremissen Stärkta krav på vårdhygien till lagrådet.

Förslaget innebär att ett tydligare formulerat krav på god hygien förs in i både hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen och att smittskyddslagen skärps.

Fler sjukdomar görs anmälningspliktiga

Smittskyddsläkarens roll ska bli både tydligare och starkare. Han ska redan på ett tidigt stadium vara med i vårdgivarnas förebyggande arbete.

Upptäcker smittskyddsläkaren något som är viktigt för att förebygga smittspridning ska han genast underrätta vårdgivarna om det, och han ska se till att de sätter in de åtgärder som krävs för att hindra smittspridning.

Regeringen vill också göra flera av de vårdrelaterade sjukdomarna anmälningspliktiga enligt smittskyddsförordningen och vill att Socialstyrelsen får i uppdrag att föreslå vilka det bör vara. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla någon gång under nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida