lön

Lönekritik mot Region Dalarna: ”Flera arbetsplatser har en oskäligt lägre lön”

Lönekritik mot Region Dalarna: ”Flera arbetsplatser har en oskäligt lägre lön”
"Det är otydligt för våra medlemmar vad de behöver göra för att höja sin lön," säger Marion Vaeggemose, avdelningsordförande i Vårdförbundet Dalarna. Foto: Ulf Huett. Montage: Vårdfokus

I en revisionsrapport får Region Dalarna kritik för att ha en lönebildning som i första hand släcker bränder, utan helhetsperspektiv och långsiktighet i hur personaltillgången ska säkras. Vårdförbundet delar bilden. Arbetsgivaren är självkritisk och medger att det behövs ett omtag.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Dalarna har konsultföretaget EY gjort en granskning av regionens lönebildningsprocess. I begreppen ingår, förutom löneöversyn, det strategiska arbetet för att lönesättningen ska tillgodose verksamhetens krav, ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsbehov.

I rapporten, som blev klar under hösten, riktas skarp kritik mot Region Dalarna. I princip är det endast den årliga löneöversynen som anses fungera. På det hela taget saknas en ”lönebildningsprocess som ändamålsenligt och effektivt stödjer en långsiktig personalförsörjning”, står det i rapporten. Lönebildningen beskrivs som mer händelsestyrd än planerad.

”Finns ingen helhetsbild”

Marion Vaeggemose, ordförande i Vårdförbundet Dalarna, delar slutsatserna i rapporten. Hon berättar att de fackliga parterna varje år lämnar in en behovsbeskrivning där de redogör för sin syn på rekryteringsbehov, utmaningar i kompetensförsörjningen och vilka åtgärder som kan främja rekrytering utöver högre lön. Allt lämnas in till regionens lönebildningsråd, som består av tjänstemannaledningen och förvaltningschefer. Men rådet dokumenterar inte sitt arbete och ger inte heller någon återkoppling, förutom att meddela vad årets lönepott blir.

— Vi har ingen aning om hur de kommer fram till den årliga procentsatsen eller hur de tänker sig att pengarna ska fördelas. Det finns ingen helhetsbild, ingen målsättning om hur lönestrukturen ska se ut och hur man ska nå dit, säger Marion Vaeggemose.

Hon ger flera exempel på lönesatsningar från regionen som i stället för att öka attraktiviteten, som var målsättningen, snarare har skapat oreda i lönestrukturen med förvirring, missnöje och arbetsmiljöproblem. Det handlar bland annat om arbetsgivarens ensidiga beslut att lägga en tidigare bonus på grundlönen. Tillägget blev olika stort inom slutenvården samtidigt som primärvården och ambulansen uteslöts helt. Vårdförbundet har påpekat detta men upplever inte att arbetsgivaren har gjort någon utvärdering och inte heller att de jobbar med frågan på en övergripande nivå.

Lägre lön för likvärdigt arbete

— Man säger att det inte ska vara intern lönekonkurrens, men i dag har vi en situation där flera arbetsplatser har en oskäligt lägre lön. Personal som byter jobb kan tvingas gå ner i lön trots att de utför ett likvärdigt arbete och har samma arbetsgivare som tidigare, säger Marion Vaeggemose och fortsätter:

— Det är otydligt för våra medlemmar vad de behöver göra för att höja sin lön, ersättningen matchar inte prestationen. Det skapar förvirring och leder tyvärr till att många lämnar. Varför ska man vara kvar och prestera om man inte belönas för det? Det har inte gjorts någon analys av hur de här ensidiga satsningarna påverkar lönebildningen som helhet på längre sikt.

Vad tycker du att regionen ska göra?

— Vi vill att man skapar sig en överblick över nuläget och sen presenterar en önskvärd lönestruktur.  Då måste man värdera hur mycket pengar man ska satsa för att få till det och sen utvärdera om det blev som man tänkt.

För mycket akuta åtgärder

Magnus Darke, hr-direktör i Region Dalarna, håller till stor del med om Vårdförbundets synpunkter. Han säger att slutsatserna i revisionsrapporten inte var någon överraskning, problemen har varit kända under lång tid.

Magnus Darke, HR-direktör Region Dalarna
Magnus Darke, hr-direktör Region Dalarna. Foto: Region Dalarna

— Den stora bristen på framför allt sjuksköterskor har lett till att det skapats en kultur där vi ägnar oss mycket åt akututryckningar för att lösa krishärdar. Besluten har tagits snabbt utan att vi har hunnit prata ihop oss inom regionledningen. Vi har inte klarat av att lyfta blicken och titta framåt strategiskt, säger Magnus Darke.

Ska se över lönebildningen

Han menar att de akuta utryckningarna har lett till att regionen byggt en tilläggsbaserad ekonomi som är svår att överskåda.

— Alla avtalen gör att vi har dålig koll på vad sjuksköterskorna egentligen tjänar. Samtidigt är det otydligt för arbetstagarna och det har skapat en hel del olikheter. Med facit i hand hade det varit klart bättre att jobba med grundlönerna och ha så lite tillägg som möjligt.

Vad gör ni för att lösa problemen?

— Vi ska sätta upp ett långsiktigt mål för lönebildningen. Vi ser över lönekriterierna och hela löneprocessen, det vill säga hur vi kommer fram till vilka grupper vi ska satsa på, vara tydliga med vem som tar besluten och på vilka grunder, och sedan kommunicera det på ett tydligt sätt. Vi behöver få till en bättre insyn och involvera de fackliga parterna mer, säger Magnus Darke.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida