Risk för allvarlig skada i 20 fall

Socialstyrelsen presenterade i sin anmälan 92 fallbeskrivningar. I ett par av dem har inga fel förekommit konstaterar nämnden. I 44 fall är bristerna i det underlag som presenterats alltför stora för att de ska kunna bedömas.

8 december 1997

Nämnden har därför begränsat sin fullständiga bedömning till 48 fall. I 20 av dem har det funnits risk för allvarlig skada, men utredningen visar inte något fall där en patient på grund av felaktigt eller försenat provsvar från Medanalys har blivit allvarligt skadad, skriver nämnden.

I ett av de 20 fallen fanns klara indikationer för akutremiss till sjukhus på grund av hjärtsvikt och svåra skelettsmärtor. Anemin, som säkert bidrog till hjärtsvikten, kunde sannolikt ha misstänkts vid en omsorgsfull klinisk undersökning, anser nämnden. Hemoglobinvärdet var därför inte avgörande för beslutet om remiss till akutsjukhus.

Fem fall gäller försenade provsvar och åtta besked som felaktigt pekade på allvarlig sjukdom eller komplikation till behandlingen. Återstående sex rör felaktig uppgift om genomgången sjukdom som hepatit, rubella och syfilis.

Lennart Ransnäs borde ha sörjt för att positiva resultat av de virologiska och serologiska undersökningarna konfirmerades av ett speciallaboratorium och att svar inte meddelades beställaren förrän kontrollen var klar, kommenterar ansvarsnämnden de 20 fallen.

Femton patienter eller närstående har orsakats oro, besvär eller obehag genom felaktiga eller fördröjda besked från Medanalys. Fyra av fallen rör immunologiska eller serologiska analyser och två hormonanalyser.

Otillräcklig kompetens
Nämnden skriver att Lennart Ransnäs inte är ansvarig för enstaka felanalyser, förväxlingen av prov eller förseningen av analysbesked, men han borde ha sett till att Medanalys hade en bättre kompetens inom immunologi och virologi.

I tretton fall är felen mindre allvarliga men sjukvården har orsakats merarbete och irritation som ibland negativt påverkat förhållandet mellan patient och vårdgivare. Den medicinska handläggningen har dock inte påverkats i något väsentligt avseende. I sex av dessa fall lämnades svar på icke beställda undersökningar och i fyra lämnades två olika svar på samma prov.

Att de felaktiga eller försenade provsvaren inte fick svårare konsekvenser beror till en del på att beställarna i enlighet med sitt ansvar för patienten kritiskt granskade och ifrågasatte provsvaren. En orsak kan också vara att materialet innehåller relativt få svårt sjuka patienter som var i behov av laboratoriediagnostik utan dröjsmål. Proverna kom från primärvården.

Medanalys hantering av analyser och provsvar visar klara brister men eftersom Socialstyrelsen inte följt någon bestämd eller enhetlig princip vid granskningen av materialet går det inte att klarlägga hur ofta felen inträffat och hur allvarliga de var. Det finns heller inget underlag för att jämföra frekvens och svårighetsgrad med fel hos andra privata eller offentliga laboratorier, skriver nämnden och konstaterar att enligt Lennart Ransnäs har inte verksamheten i Medananlys skötts sämre än i andra kliniska laboratorier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida