»Risker går inte att lagstifta bort«

Att med lagar och föreskrifter till fullo gardera sig mot misstag i hälso- och sjukvården går inte. Det är en riskfylld verksamhet som ställer stora krav på yrkesutövarna.

3 november 2003

Om detta är Vårdförbundets Eva Fernvall och Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, överens.

Catarina Andersson Forsman menar att man för att öka patientsäkerheten måste bli bättre på att göra riskanalyser. Det görs inte i tillräcklig utsträckning i dag, anser hon.

– I dag råder en kultur som säger att vi ska vara perfekta och inte göra fel. Det måste vi komma förbi för att kunna göra analyser av vad som har hänt.

Inte skamligt att göra fel
För att få in ett risktänkande i hälso- och sjukvården anser även Eva Fernvall att synen på att göra fel måste ändras, så att det inte betraktas som skamligt. Hon betonar att sjuksköterskeyrket är självständigt, att sjuksköterskan har ett eget yrkesansvar, och att det är både för- och nackdelar med det.

– Att ta sitt yrkesansvar innebär att ta ansvar även när man har gjort fel, så att man själv anmäler det. Vi strävar efter ett annat sätt att se på patientsäkerhetsarbete, som ett mer förebyggande arbete, där vi ser och lär oss vad i organisationen som inte fungerar och behöver förändras för att det inte ska ske igen.

Eva Fernvall anser inte att dagens lagstiftning är optimal när det gäller patientsäkerhet. Hon menar att det fokuseras alltför mycket på att peka ut en skyldig när något har inträffat. I stället vill hon se ett system där var och en har en skyldighet att anmäla risker och incidenter i det dagliga arbetet.

En fråga om organisation
När ett misstag görs, som får ödesdigra konsekvenser för en patient, aktualiseras frågan om hur patientsäkerheten fungerar. Är lagstiftningen tillräcklig, eller bör den skärpas med exempelvis föreskrifter om dubbelkontroll innan ett läkemedel ges.

Tvingande föreskrifter om hur säkra rutiner ska utformas lokalt och i detalj vill dock varken Catarina Andersson Forsman eller Eva Fernvall ha.

– Det är en fråga om hur man organiserar arbetet, och hur det ska ske måste utgå från varje verksamhet. Det är ett ledningsansvar att rutiner skapas som är säkra för patienten, säger Eva Fernvall.

En åtgärd för att öka säkerheten i vården är att begränsa antalet styrkor på ett läkemedel. Efter spädning av ett potent läkemedel kan ytterligare någon person kontrollera att beredningen är riktigt gjord. Ännu ett sätt är att ha ett system där man bockar av på en lista att alla kontroller är gjorda.

När en kompetent sjuksköterska gör ett fel är Eva Fernvall övertygad om att det handlar om omständigheter. Hon poängterar att det självständiga yrkesansvaret också ger sjuksköterskan möjlighet att ställa krav på att det finns förutsättningar för att utföra yrket. Det kan handla om allt från arbetsmiljö till kompetensfrågor eller resurser.

– Det finns alltid en annan anledning än att hon bara har gjort fel. Jag är helt övertygad om att när hon granskar sin miljö är det något som har distraherat henne; att telefonen ringde eller att hon kanske hade varit inne hos en svårt sjuk patient precis innan och tankarna var kvar där, säger Eva Fernvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida