Kongress 2018

Så blir Vårdförbundets politik de kommande åren

Så blir Vårdförbundets politik de kommande åren
Med stort engagemang och en hel del tålamod har ombuden viftat med röstsedlar och röstat "bifall" och "avslag" och "besvarad" till de många förslagen. Foto: Jerker Andersson

Mer fokus på löneutveckling, rimlig veckoarbetstid och kamp för begränsad beredskap. Här är några av de viktiga kongressbesluten som berör medlemmarna de närmaste fyra åren.

En värdig livslön

Kongressen beslutade att Vårdförbundets lönepolitik framför allt ska syfta till att skapa god löneutveckling, öka livslönen och lönespridningen. Målsättningen är minst 30 procent högre livslön jämfört med i dag och att genomsnittslönen för de mest erfarna blir minst dubbelt så hög som genomsnittslönen för nyutbildade.

Läs också: ”Lön är vår viktigaste fråga”

Läs också: Vid 35 bromsar lönen in rejält. 

Kompetenta handledare

Arbetsgivare som inte prioriterar handledarutbildning för sina anställda bör inte ta emot studenter, enligt Vårdförbundets kongress.

.

Mer jämställdhet

Från och med nu ska Vårdförbundet prioritera arbetet för jämställdhet ännu mer och profilera sig tydligare i frågan, i likhet med hur man jobbar som en ”fair union”. Idén lyftes i en motion och kongressen röstade ja.

Läs också: Nu är jämställdhet extra viktigt för Vårdförbundet

Tre viktiga ord

Vårdförbundets vision kan beskrivas som en gemensam målbild för hela organisationen. Den nya visionen, som kongressen fattat beslut om, ser kortfattat ut såhär:

  1. Villkoren: Vi ska verka för ett hållbart arbetsliv.
  2. Yrket: Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att främja hälsa.
  3. Vården: Vi ska se till att alla kan ta kontroll över sin egen hälsa.

Förbundsstyrelsen hade först satt målen i en annan ordning, men efter påtryckningar från kongressen prioriterade man om så att ”villkoren” hamnade överst. ”En stor symbolhandling”, ansåg kongressombuden som drev frågan.

Läs också: Lön och arbetsvillkor får större tyngd i Vårdförbundet.

Läs också: ”Jobba för medlemmarna viktigare än att förändra samhället”

.

Lönetillägg och jobb på annan ort

Förbundsstyrelsen fick kongressens uppdrag att utreda hur vanligt det är med lönetillägg, tillfälliga extrapengar som borde ligga på grundlönen i stället. En annan sak som ska utredas är hur utbrett det är att medlemmar beordras arbete på annan ort än där de är anställda.

Begränsad beredskap

Att minska beredskapen har varit, och kommer att vara, en prioriterad fråga. Kongressen slog fast att förbundet ska verka för att beredskapstid ska räknas in i arbetstagarens ordinarie arbetstid. Och för en begränsning i kollektivavtal av hur mycket beredskap som kan schemaläggas under en tidsbegränsad period.

Kongressen beslöt också att Vårdförbundet ska ta fram en arbetsmiljöstrategi för medlemsgrupperna. Och det ska göras under den första halvan av kongressperioden.

Läs också: Beredskap överutnyttjas – nu måste det begränsas

Mer för privatanställda…

Vårdförbundet vill göra mer för att privatanställda medlemmar ska känna tillhörighet. En motion om att utveckla deras möjligheter att påverka, ge synpunkter och ta del av det fackliga arbetet bifölls av kongressen. Bland annat ska riksklubbar och förtroendevalda bland privatanställda få mer utrymme på Vårdförbundets hemsida.

… och för kommunanställda

Vårdförbundet ska också förbättra möjligheterna till medlemsengagemang och påverkan för medlemmar anställda i kommunerna.

Nationellt körkort

Vårdförbundet ska aktivt lobba mot regering och transportstyrelsen/trafikverket för att införa ett nationellt körkort för utryckningsförare.

Tydligare karriärvägar ska ge bättre lön.

Karriärstege bra, men…

Det klubbades igenom många ändringar av förslaget till en karriärstege för Vårdförbundets yrkesgrupper. ”Gör om och göra rätt”, blev uppdraget till förbundsstyrelsen som nu ska komplettera karriärstegen och tydligare beskriva både kliniska och akademiska karriärvägar. Idén ska sedan skickas på remiss till avdelningarna.

Vårdförbundet ska även driva frågan om att sjuksköterskor med äldre grundutbildningar ska kunna läsa vidare till specialist. Arbetet för att få till nationella specialistutbildningar för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor fortsätter också.

Läs också: Karriärstege som läkarna – förslag från Vårdförbundet

Gillar inte palmolja

Bojkott var att gå för långt, tyckte kongressen. Däremot ställde sig en majoritet bakom förslaget från ett kongressombud om att Vårdförbundet ska ”sträva efter att i möjligaste mån” avstå från inköp av produkter som innehåller palmolja och tydligt ta ställning mot palmolja som tillsats.

Höjd medlemsavgift

Från 1 januari 2019 höjs medlemsavgiften från 265 till 295 kronor i månaden, enligt kongressens beslut.

Vad är kongressen?

  • Vårdförbundets högst beslutande organ (som riksdagen).
  • 190 demokratiskt valda ombud från hela landet möts och fattar beslut om viktiga framtidsfrågor.
  • Sammanträder vart fjärde år.
  • I år hölls kongressen på en konferensanläggning i Uddevalla den 14-17 maj.

 

Motion: Ett förslag till kongressen från en eller flera medlemmar i förbundet.

Proposition: Ett förslag till kongressen från förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen: Väljs av kongressen för att leda Vårdförbundet och jobba enligt kongressens beslut.?

Lokalavdelning: Vårdförbundet är uppdelat i 21 avdelningar med egna lokala styrelser som leder förbundets arbete lokalt. ?

Vårdförbundet Student: Vårdförbundets studentorganisation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida