Så här tycker arbetsgivarna

Vårdfacket ringde till fyra stora sjukhus och frågade personalansvariga om policyn kring missbruk. Det här svarade de på:1. Vad gör ni om det kommer fram att en sjuksköterska har stulit ur medicinskåpet?2. Har er attityd till missbruk och stöld förändrats de senaste åren? I så fall: Varför?3. Har ni någon policy för hur ni ska göra om någon anställd misstänks vara missbrukare? I så fall: Är den spridd bland personalen?

10 januari 2005

Hans-Erik Andersson, arbetsmiljöstrateg i landstinget
Västerbotten:

1. Sedan 1994 polisanmäler vi alla stölder. Det händer kanske ett par gånger per år. Det är en fråga om patientsäkerhet. Det värsta är när det drabbar patienten så att denna inte får adekvat smärtlindring.

2. Nej, men vi har blivit tydligare med vilka rutiner som gäller: rehabilitering och polisanmälan vid stölder.

3. Vi håller på att revidera en policy som ska vara gemensam för hela landstinget. Den tar upp vad medarbetare och arbetsgivare ska göra om någon har missbruksproblem och innehåller både förebyggande arbete och rehabiliteringsansvar. Den har tagits i samråd med facken och används vid chefsutbildningar.

Eva Runestig, sektionschef för Arbetsmiljö och hälsa på Karolinska universitetssjukhuset:

1. Befogenheterna begränsas genom att vederbörande fråntas nycklarna till medicinskåpet. Om missbruket är allvarligt stänger vi av medarbetaren, polisanmälan görs, rehabiliteringsinsatser initieras.

2. Attityden i sig upplever vi som oförändrad. Vi håller på att omarbeta vår missbrukspolicy så att den blir gemensam för hela sjukhuset ? tidigare hade Huddinge och Karolinska varsin. I den nya policyn kommer kraven både när gäller arbetsgivarens och medarbetarnas ansvar att bli tydligare.

3. Ja, den finns på intranätet och används vid chefs- och arbetsmiljöutbildningar.

Gunnel Gustafsson, personalspecialist på Sunderbyns sjukhus:

1. Om vi upptäcker att det saknas medicin görs alltid en utredning. Handlar det om uppenbar stöld görs alltid en polisanmälan.

2. Jag tycker mig märka att man är mer öppen kring sådana frågor i dag jämfört med tidigare. För tio år sedan skyddade man varandra mer. Missbruksfrågor är inte så tabubelagt bland cheferna längre. Vi har inte blivit strängare – snarare tydligare med att vi inte accepterar missbruk.

3. Landstinget centralt har en policy som finns tillgänglig för all personal på nätet. Min roll är att se till att chefer informeras och utbildas i dessa frågor. Alkoholpolicyn tas upp i arbetsmiljöutbildningar. Det är sedan chefernas ansvar att
informera sina medarbetare.

Kerstin Gadd, personalchef på Lunds universitetssjukhus:

1. Vi ser inte annorlunda på stöld för att det ligger ett missbruk bakom. Stöld polisanmäls alltid.

2. Nej, om något har den blivit tydligare. Eftersom vi har haft fyra ärenden under förra året har vi diskuterat frågan mer och därigenom blivit tydligare i vår hållning.

3. Policy kring sådana här frågor ska finnas ute på verksamheterna. Jag är inte säker på att
alla har en missbrukspolicy, men vi har ett handlingsprogram för missbruksfrågor hos oss på personalavdelningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida