Skyddsombudens dag

Så skriver du en framgångsrik anmälan om arbetsmiljön

Så skriver du en framgångsrik anmälan om arbetsmiljön
Maria Lindgren, huvudskyddsombud. Foto: Privat och Getty Images

Att kräva ingripande från Arbetsmiljöverket är ett av skyddsombudens starkaste vapen. En framgångsfaktor är att konkret beskriva problemen på arbetsplatsen, hur det påverkar personalen och att hänvisa till paragrafer i lagar och föreskrifter. Det säger huvudskyddsombudet Maria Lindgren.

För två år sedan var arbetsmiljön pressad inom stora delar av slutenvården i Region Jämtland Härjedalen. Lokala arbetstidsmodeller hade sagts upp vilket ledde till personalflykt. Under 2021 gjorde skyddsombud från samtliga fackförbund totalt tio 6:6a-anmälningar om slutenvården med begäran om ingripande från Arbetsmiljöverket.

Maria Lindgren, vice ordförande i Vårdförbundet Jämtland, tillika huvudskyddsombud, var involverad i tre anmälningar som ledde till ingripanden från Arbetsmiljöverket. Hon berättar att det började med en anmälan om stora brister inom kirurgin. Efter en inspektion tog det systematiska arbetsmiljöarbetet fart, med bättre samverkan mellan arbetsgivaren och skyddsombuden.

— Anmälan ledde också till att problem på andra arbetsplatser uppmärksammades. Det blev ytterligare två 6:6a-anmälningar, en från internmedicin som fortfarande är pågående och en från akuten. På akuten har det blivit bättre, det blev ett nytt ledarskap som jobbar tillsammans med de lokala skyddsombuden. I dag är de kända som en bra arbetsplats som till och med får tacka nej till ansökningar, säger Maria Lindgren.

Skriv kort och koncist

Hon konstaterar att 6:6a-anmälan är ett kraftfullt vapen som ska används när alla andra möjligheter till förändring är uttömda. Problem i arbetsmiljön ska i första hand lyftas till chefer, vid skyddsronder och på arbetsplatsträffar. Om inget händer kan frågan skickas vidare till skyddskommittén.

Om svaren och åtgärderna fortfarande uteblir är dags att börja fila på en anmälan. Den ska besvaras av arbetsgivaren inom en tidsatt gräns. Om detta inte sker, eller om svaren anses otillräckliga kan skyddsombudet begära hjälp av Arbetsmiljöverket.

Maria Lindgrens tips om 6:6a-anmälan

  • Gör förarbetet. Lyft problem på arbetsplatsen till chefer, vid skyddsronder, på apt och till skyddskommitté. Om inget händer, gå vidare med 6:6a-anmälan.
  • Skriv kort och koncist. I en 6:6a-anmälan är det viktigt att bakgrunden kommer med, men bli inte för långrandig. Ett bra mål är två-tre sidor totalt.
  • Hänvisa till paragrafer. Beskriv problemen på arbetsplatsen och hur det påverkar personalen. Avsluta varje punkt med en hänvisning till aktuella paragrafer i arbetsmiljölagen och föreskrifter.
  • Ställ krav. Begär att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Det kan vara allt ifrån en kartläggning av arbetsmiljön till att personalstyrkan utökas – helt beroende på problemets natur. Men var tydlig i begäran, kräv att få veta när och hur åtgärderna ska genomföras och när uppföljning ska göras.
  • Sätt tidsgräns. Sätt ett slutdatum för när arbetsgivaren ska redovisa sina åtgärder.
  • Arbetsmiljöverket. Om svaren från arbetsgivaren är sena eller otillräckliga, gå vidare till Arbetsmiljöverket. Med tanke på att arbetsgivaren kan ha producerat stora mängder dokumentation som måste bifogas anmälan är det viktigt att skyddsombuden är extra tydliga och koncisa med vad som är problemet.
  • Ta hjälp. Be skyddsombud som gjort 6:6a-anmälningar tipsa om formuleringar, att läsa anmälan och vara bollplank.     
  • Gå samman. Om flera fackförbund lägger varsin 6:6a-anmälan samtidigt får ärendet extra tyngd.

— Skriv så kort och koncist det bara går. Förklara vad det finns för brister och hur dessa sedan påverkar personalen, exempelvis i form av ökad stress eller sjukfrånvaro. Varje punkt bör hänvisa till paragrafer i arbetsmiljölagen eller föreskrifter. Avsluta med vad ni anser att arbetsgivaren behöver göra, säger Maria Lindgren.

Paragrafer ger tyngd

När det gäller hänvisningar till paragrafer används ofta föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Särskilt den sistnämnda har gjort stor skillnad eftersom den berör några av de vanligaste problemen inom sjukvården: arbetsbelastning och arbetstid.

— Vi har använt oss mycket av paragraf 9 i OSA, som säger att arbetsuppgifter och befogenheter inte får leda till ohälsosam arbetsbelastning. I alla våra anmälningar har vi hänvisat till paragraf 10 i OSA, som säger att arbetstagarna ska veta vilka arbetsuppgifter som ska utföras, hur de ska utföras, vilka resultat som ska uppnås, hur man ska prioritera och av vem man kan få stöd, säger Maria Lindgren.

Har du fler favoritparagrafer?

— Det finns många att välja på. Paragraf 6 och 12 i OSA använder vi ofta. Den första säger att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Den andra säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa. Sen har vi flera bra i SAM, bland annat paragraf 4 som säger att arbetstagarna och skyddsombuden ska ha möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uttrycker ni er på olika sätt i anmälan som riktas till arbetsgivaren jämfört med den som går till Arbetsmiljöverket?

— I båda fall är vi tydliga och hänvisar till paragrafer. Man får inte lägga till problem i anmälan till Arbetsmiljöverket. Redovisa bristerna, hur det påverkar personalen, era krav och vad arbetsgivaren hittills gjort. Förklara vilka brister som kvarstår och vad ni vill att Arbetsmiljöverket ska göra, exempelvis komma på en inspektion.  

Vilka misstag bör man undvika?

— Vi krävde och fick en handlingsplan, men vi tyckte den saknade konkreta planer för när och hur åtgärder skulle sättas in, när de skulle följas upp och hur skyddsombuden skulle involveras. Vi klagade till Arbetsmiljöverket som kom fram till att vi hade fått det vi bad om. Poängen är att man inte kan vara nog tydlig i sina krav. Öppnar man för tolkningar kan det lätt bli undanglidande svar som inte leder till verksamma åtgärder, säger Maria Lindgren och fortsätter:

— Undvik att skriva om patientsäkerhet, för det ingår inte i Arbetsmiljöverkets tillsynsområde. Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger tätt ihop. Fokusera på hur bristerna påverkar personalen, exempelvis i form av arbetsbelastning och etisk stress.

Ett annat tips är att ta hjälp av andra skyddsombud att bolla anmälan mot. Även huvudskyddsombud och ombudsmän kan hjälpa till med formuleringar och ge stöd.

— Samtidigt är det viktigt att de lokala skyddsombuden litar på sitt omdöme, det är de som kan verksamheten bäst och vet vad som behöver göras.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida