Samlad kunskap om omvårdnad

I detta imponerande verk om klinisk omvårdnad kan läsaren finna det mesta om omvårdnad, från anatomi och fysiologi till detaljerade beskrivningar av hur en nackskadad patient kan lyftas på ett säkert sätt. I varje kapitel beskrivs ett specifikt omvårdnadsområde. Utgångspunkten är ofta en diagnosgrupp, som exempelvis neurologiska sjukdomar men det kan också vara ett problemområde, som omvårdnad vid nutritionsproblem.
Det finns många fördelar med att samla omfattande
kunskap om omvårdnad, men det finns också nackdelar. Kunskap blir i dag relativt snabbt förlegad och lagstiftning ändras, och ett så här stort verk kan inte revideras tillräckligt ofta. Därför borde författaren ha avstått från exempelvis uppgifter om vad lagen säger om assisterad befruktning, som redan vid utgivningen är inaktuell, och i stället hänvisat läsaren till aktuell lagstiftning. 

Men kompletterat med ny, vetenskapligt grundad kunskap och aktuell lagstiftning fyller Klinisk omvårdnad absolut sin plats överallt där människor vårdas. Många har anledning att glädjas åt att verket nu är översatt till svenska, inte minst sjuksköterskestudenter som i många år har kämpat med det norska språket. Upplagan, som ges ut i två band, reviderades 2001.

Författare Hallbjorg Almås (red)  Titel Klinisk omvårdnad del 1 och 2, 1 167 sidor  Förlag Liber 2002  Cirkapris 754 kronor/del  ISBN 47-05110-8 resp 47-05111-6

 

Förlossningsrädsla
Nina Olofsson (red)
Förlossningssmärta ? och dess
behandling. 143 sidor
Studentlitteratur 2003
Cirkapris 252 kronor
ISBN 91-44-01624-7

Mer än hälften av alla kvinnor upplever svåra eller outhärdliga smärtor under förlossningen och många erbjuds smärtlindringsmetoder som har otillräcklig effekt. Många kvinnor anser att de inte har fått tillräcklig smärtlindring vid förlossningen och några utvecklar dessutom förlossningsrädsla. Det hävdar Nina Olofsson som är redaktör för denna bok. Hennes ambition med boken är därför att obstetriker, anestesiologer och barnmorskor ska ha en gemensam kunskap om förlossningssmärta och dess behandling, för att samarbetet kring den födande kvinnan med smärta ska fungera så bra som möjligt.

Diabetes
Carl-David Agardh, Christian Berne
och Jan Östman (red)
Diabetes. 416 sidor. Liber 2002
Cirkapris 1 012 kronor
ISBN 91-47-04899-9

Många faktorer har troligtvis betydelse för om en person ska få diabetes typ 1 eller inte, men eftersom Finland har den högsta incidensen i världen, med Sverige som god tvåa, spekuleras bland annat i betydelsen av levnadsvanor och yttre miljö.
Denna upplaga av Diabetes innehåller aktuell kunskap av betydelse för diabetesvården, bland annat inom det epidemiologiska området. Riktlinjer för vård och behandling, baserade på nya rön, presenteras också. Sjukdomens fysiologi och behandling beskrivs utförligt. Även pedagogiska och psykologiska aspekter berörs, om än översiktligt. För fördjupning inom dessa områden krävs annan litteratur. Som uppslagsbok och lärobok om diabetessjukdomen fungerar den mycket bra.

William Polonsky
Diabetes hela livet
337 sidor, Studentlitteratur 2002
Cirkapris 387 kronor
ISBN 91-44-02425

»Diabetes suger«, säger en av de patienter som författaren till denna bok har mött. Att vara drabbad av en sjukdom som kommer att vara ens ständiga följeslagare resten av livet blir naturligtvis outhärdligt emellanåt. Och den amerikanska titeln är mycket riktigt Diabetes burnout: What to do when you can?t take it anymore. Författaren ger handfasta råd om hur diabetikern kan handskas med sin diabetes, välvilliga närstående (»diabetespolisen«) och kanske framför allt sig själv och sitt liv. Men det viktigaste budskapet är nog att känslan av att befinna sig i krig med sin diabetes bekräftas och tas på allvar.
Boken är sakgranskad och bearbetad av Karin Wikblad, sjuksköterska och docent, som forskar inom området egenvård. Även om boken riktar sig till dem som har
diabetes kan den med fördel läsas av sjuksköterskor och andra som möter personer med diabetes.

För beställning:
Liber 08-690 90 00 www.liber.se
Studentlitteratur 046-31 21 00
order@studentlitteratur.se

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida