”Sammanslagning möter globaliseringens utmaningar”

I full enighet antog EPSU-kongressen som pågår i i Bryssel denna vecka nya stadgar. De banar väg för en sammanslagning av dagens två europeiska fackliga samorganisationer för offentliganställda till en.

9 juni 2009

EPSU, på svenska ungefär Samorganisationen för fackförbund för offentliganställda i Europa, bildades i sin hittillsvarande form 2000. Den hade funnits tidigare, men rollfördelningen mellan EPSU och den europeiska avdelningen av ISKA, internationalen för stats- och kommunalanställda, upplevdes som oklar.

EPSU:s viktigaste uppgift blev att vara en effektiv part till EU-kommissionen i den så kallade sociala dialogen.

Men utvecklingen har gjort att en sammanslagning ganska snart började diskuteras igen. Inte minst har EU:s utvidgning från 15 till 27 medlemsstater bidragit till att frågan blev aktuell.

 

Slås samman

 

Fusionen går så till, att ISKA:s Europasektion går upp i EPSU. Därefter kommer EPSU att ha medlemsorganisationer också i länder som står utanför EU eller har samarbetsavtal med EU som till exemel Norge.

– När EU växer är en sammanslagning av EPSU och ISKA-Europa ett förnuftigt sätt att möta framtiden, sa Annette Carnhede från svenska ST, som var EPSU-styrelsens föredragande på kongressen.

Hon betonade att de nya stadgar som reglerar den sammanslagna organisationens arbete var en väl avvägd kompromiss mellan många olika intressen.

– Den nya organisationens mål är att möta globaliseringens utmaningar och samtidigt ge medlemmarna i de organisationer som ingår i EPSU bättre service för de insatta resurserna, sa hon.

 

”Ett plus ett kan bli tre”

 

Richard Höltzer från österrikiska GÖD tyckte att sammanslagningen var ett typiskt exempel på att ett plus ett kan bli tre – och det inte minst nu när finanskrisen har drabbat Europa. Ilkka Pärssinen från svenska SKTF tyckte att sammanslagningen gjorde att både ”hårda och mjuka” frågor blev väl omhändertagna, medan Petra Karlsson från Kommunal tryckte på att organisationen skulle satsa särskilt på de ungas behov, inte minst för att också rekrytera ungdomar till facket.

 

Under högtidliga former gick sedan mötesordföranden Hugh Lanning från brittiska PSC igenom stadgarnas 25 paragrafer, en efter en. På ingen punkt anmälde någon av delegaterna en avvikande åsikt om stadgarna, som alltså antogs enhälligt av kongressen.

 

Bra, anser Vårdförbundet

 

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk, som också ingår i EPSU-styrelsen, är nöjd med att sammanslagningen har kommit till stånd. Hon pekar på just det faktum att EU har blivit så mycket större sedan 2000, men också på att EU har blivit mer aktivt gentemot de länder i Europa som står utanför EU.

– Men att EPSU bröt sig loss 2000 var ändå nödvändigt, säger hon. Vi behövde klargöra rollfördelningen mellan EPSU och ISKA.

Ingrid Frisk framhåller också EPSU:s betydelse som part i den sociala dialogen med EU-kommissionen. Men också att organisationen arbetar lite mer ”nordiskt”, det vill säga möter andra parter i direkta överenskommelser. Ett exempel på det är överenskommelsen med sjukhusarbetsgivarna inom EU, Hospeem, om skärpta regler mot stick- och skärskador som nyligen träffats och som presenterades för EPSU-kongressen på tisdagsmorgonen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida