Sämre vårdkvalitet med inhyrda sjuksköterskor

Med för många sjuksköterskor som bara arbetar tillfälligt på en vårdenhet klarar man inte den viktiga vårdplaneringen. Det leder till sämre omsorg om patienterna, konstaterar Socialstyrelsen.

11 januari 1999

Blir det för många inhyrda sjuksköterskor på en vårdinstitution innebär det i sig en risk för sämre vårdkvalitet. Och så har det nu blivit på många ställen, främst inom den kommunala sjukvården i Stockholm och Uppland. Det säger Birgitta Wallin på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm.

Hon har under sina inspektioner sett att man på en del enheter har stora problem med vårdkvaliteten på grund av att det finns för lite fast anställda sjuksköterskor, även om hon inte har någon statistik att visa på.

Ibland kan det innebära akuta risker. Birgitta Wallin nämner som ett exempel hur en sjuksköterska från ett uthyrningsbolag, som varit anställd på en iva-avdelning, trodde att undersköterskan på det kommunala vårdhemmet hade samma kompetens som undersköterskorna på iva. Hon tog för självklart att undersköterskan kunde ställa i ordning och ge en insulininjektion.

Vilket hon alltså inte alls kunde, även om hon försökte.

– Men det allvarligaste är ändå inte sådana händelser, för de är inte så vanliga, utan att man får en generellt lägre vårdkvalitet på grund av den bristande kontinuiteten, säger Birgitta Wallin och listar de fyra stora problem som det medför:

De tillfälliga sjuksköterskorna har inte lärt känna patienterna som individer.

De känner inte till de rutiner som finns på vårdenheten.

De vet inte vilken reell kompetens de andra som arbetar på vårdenheten har.

De har inte kulturkompetensen, det vill säga de inser inte hur stor skillnad det är att arbeta på till exempel en iva-avdelning jämfört med ett kommunalt vårdhem.

Det är inte hur de inhyrda sjuksköterskorna klarar de uppgiftsorienterade arbetsuppgifterna som oroar Birgitta Wallin. Att se till att patienterna får de läkemedel de ska ha eller träffa en läkare när det behövs klarar de bra.

Däremot blir vårdplaneringen för patienterna på sjukhemmen lidande: de inhyrda sjuksköterskorna kan ju inte upprätta vårdplaner, se till att de blir genomförda och sedan utvärdera dem.

– Att sjuksköterskorna inte kan planera för en god omvårdnad över tid är en allvarlig kvalitetsförlust för patienterna, sammanfattar Birgitta Wallin.

Att så många sjuksköterskor kommer från uthyrningsföretag är en relativt ny företeelse. Birgitta Wallin bedömer att det är under andra halvåret i fjol som mängden inhyrda sjuksköterskor blivit till ett kvalitetsproblem, sedan många sjuksköterskor slutat sina anställningar och arbetsgivarna haft svårt att rekrytera nya sjuksköterskor.

Birgitta Wallin berättar att man på flera håll nu upprättat planer för utveckling och fortbildning som ett sätt att försöka förmå sjuksköterskorna att stanna kvar i sina anställningar, något som Socialstyrelsen givetvis är positiv till. Däremot ger man sig inte in i några diskussioner om lönenivån.

– Men vi pekar på att om det är väldigt många tillfälliga sjuksköterskor på en arbetsplats måste de som är ansvariga för verksamheten ta fram mycket effektiva rutiner för hur dokumentationen sköts, säger hon.

Socialstyrelsens tillsynsenhet har än så länge inga planer på att gå djupare in i problemen med de många tillfälliga sjuksköterskorna på vårdenheterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida