Seroxat misstänks öka risken för fosterskador

Det antidepressiva läkemedlet Seroxat (paroxetin) misstänks kunna ge fosterskador, visar en ny epidemiologisk studie som gjorts av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKlein.

8 november 2005

Hjärtmissbildningar förekommer hos cirka en procent av alla födda barn. Hos de barn vars mödrar stått på paroxetin under den första tremånadersperioden (trimestern) var förekomsten två procent i den aktuella studien. Framför allt misstänks läkemedlet öka risken för kammarseptumdefekt.

Liknande biverkningar har inte noterats för övriga SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare).

En preliminär analys av data ur det svenska medicinska födelseregistret visar även den att paroxetin som ges under graviditetens första trimester kan innebära en ökad risk för hjärtmissbildning, jämfört med andra SSRI-preparat.

Läkemedelsverket avråder

Läkemedelsverkets bedömning är att kvinnor i möjligaste mån bör undvika paroxetin under tidig graviditet. Om kvinnan blir gravid under pågående behandling bör det övervägas om behandlingen tillfälligt ska avbrytas. För att undvika utsättningssymtom bör preparatet sättas ut långsamt.

– Självklart utgår vi från att det finns en klar indikation för behandlingen, det vill säga depression. Görs bedömningen att kvinnan måste fortsätta behandlas kan man ju sätta in ett annat SSRI-preparat än just paroxetin, säger läkaren Jane Ahlqvist-Rastad vid Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida