Sex förslag till Vårdförbundets kongress:

Några av motionerna till Vårdförbundets kongress i maj visar på en stark oro för ekonomin i samband med sjukdom. Nytt är att förbundsstyrelsen (FS) inte lägger några förslag till beslut utan i stället lägger till en beskrivning av läget.

Inkomstförlust vid sjukdom
Den lokala avdelningen i Västerbotten tar upp den stora förlust som främst deltidsarbetande drabbas av vid sjukdom. Avdelningen skriver att med en karensdag och dagens kvoteringssystem kan en dags frånvaro innebära upp till 12 procents avdrag på månadslönen. I motionen yrkas att Vårdförbundet ska arbeta för införande av ett maxtak för hur mycket en enskild ska kunna förlora på en karensdag; att man ska utgå från att alla månader har 30 dagar och att man trots kvoteringsprincipen aldrig ska kunna förlora mer än motsvarande 3,3 procent av månadslönen. FS säger att frågan varit uppe på tidigare kongresser, att den tagits upp i avtalsförhandlingarna 1995 och man håller med om att deltidsanställda drabbas hårt.

Frivillig försäkring
Inger Håkansson och hennes arbetskamrater i Olofström, Blekinge, vill att Vårdförbundet ska ta fram en frivillig försäkring som täcker inkomstbortfallet vid sjukdom och arbetslöshet. FS säger, liksom den lokala avdelningen i Blekinge, att det redan nu finns sjukförsäkringar för Vårdförbundets medlemmar. När det gäller en arbetslöshetsförsäkring avvaktar Vårdförbundet en utredning inom TCO.

Mänskliga rättigheter
Annika Olsson, Kerstin Blomkvist Back, Monica Bydén, Lena Frenning, Gunilla Hemmen, Anneli Ohlsson och Ylva Higer i Västernorrland yrkar att Vårdförbundet inte ska lägga utbildningar och kurser i länder som inte respekterar mänskliga rättigheter, till exempel Turkiet. Den lokala avdelningen i Västernorrland håller med, med tillägget att »Om syftet är att utveckla kontakterna med, eller som en del i solidaritetsarbete (till exempel stödja fackföreningarna i dessa länder), kan resor till dessa länder vara motiverade«. FS skriver i sin tur att FNs skrivning om mänskliga rättigheter finns i förslaget till nya stadgar för förbundet och att den värderingen har starkt stöd bland medlemmarna. Vidare skriver FS att intentionerna i motionen pekar mot en bojkott, även om den varierar och är tidsbegränsad. Förbundet har tidigare tagit ställning för bojkott i två fall, mot apartheidregimen i Sydafrika och Nestlé och dess barnmatsprodukter, och erfarenheterna visar att det är svårt att hålla en bojkott vid liv.

Rättvisemärkta produkter
Den lokala avdelningen i Stockholm vill att Vårdförbundet ska verka för en ökad användning av rättvisemärkta produkter och att sådana produkter i möjligaste mån används vid Vårdförbundets olika evenemang. I sin faktaredovisning berättar FS bland annat om TCOs arbete inom Föreningen för rättvisemärkt (där finns även bland annat Lutherhjälpen, Svenska kyrkan och Kooperationen utan gränser) och att både de tankarna och miljömärkning vunnit mark, samt att Vårdförbundet 1996 införde rättvisemärkt kaffe på centrala kansliet och flera lokala avdelningar.

Omvårdnad som eget område
För att utveckla och effektivisera området omvårdnad måste det få status som ett eget, självständigt verksamhetsområde även i den kliniska vardagen och i organisationen inom hälso- och sjukvården. Genom att bryta upp den gamla strukturen och i stället bygga en ny utifrån de faktiska verksamhetsområdena kan vi tillsammans skapa nya och bättre organisationer för temabygge mellan yrkesgrupper, skriver den lokala avdelningen i Uppsala i en motion. Avdelningen vill därför att Vårdförbundet ska arbeta för att omvårdnad erkänns som ett eget självständigt verksamhetsområde, att respektive område har egna chefer och ledare och att det inom respektive område ska finnas kompetens och resurser för ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. FS säger i sin kommentar att omvårdnaden självfallet ska ha en stark ställning med möjlighet till kontinuerlig utveckling. Något hinder för huvudmannen att göra omvårdnadsfrågor till ett eget område finns inte, men att det inte är säkert att en separation från övrig verksamhet är den bästa. När det gäller organisation är det viktigt att se de lokala förutsättningarna. FS säger också att det enligt lag ska finnas en verksamhetschef för varje verksamhetsområde och att det mycket väl kan vara till exempel en sjuksköterska.

Ändrade ersättningsregler
Avdelningen i Västra Götaland säger att den som är föräldraledig med ersättning från försäkringskassan förlorar på att löneförhandlingarna drar ut på tiden och att en del av löneökningen kommer retroaktivt. Detta eftersom försäkringskassan kan höja ersättningen först när avtalsrörelsen är slutförd och den nya lönen är fastställd i protokollet. Det drabbar framför allt kvinnor. Som ett kvinnodominerat förbund bör Vårdförbundet, skriver avdelningen, ta initiativ till att tillsammans med övriga TCO-förbund arbeta för ändrade ersättningsregler. FS håller med om problemet och skriver bland annat: »Lagens regler om den sjukpenningsgrundade inkomstens höjning och anpassning efter löneutvecklingen behöver revideras efter de löneavtal som i dag finns på arbetsmarknaden som inte garanterar påslag för var och en, vilket tidigare löneavtal gjort.«               

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida