Utredda fall

Sjuksköterska får kritik för delegeringar – kryssade i fel arbetsuppgifter

En sjuksköterska som ansvarade för en nyöppnad covidavdelning kritiseras av Ivo för att ha brustit i noggrannhet vid tre delegeringar av arbetsuppgifter och läkemedelshantering. Kritiken avser både bristande dokumentation, då arbetsuppgifter lagts till i delegeringen av misstag, samt att sjuksköterskan inte försäkrat sig om att personalen hade rätt utbildning för arbetsuppgifter som delegerats.

I ett yttrande från sjuksköterskan framgår att hen under en period varit ansvarig sjuksköterska för en covidavdelning under 2020. Avdelningen behövde öppna snabbt och beslut kring delegeringarna behövde också ske snabbt.

Enhetschefen hade givit sjuksköterskan i uppdrag att ge delegeringar till lämplig personal som inte hade delegeringar sedan tidigare. Sjuksköterskan uppger att hen gav personalen i uppdrag att i enlighet med rutinerna läsa på samt att utföra provet i utbildningen Jobba säkert med läkemedel. Delegeringarna gjordes sedan enligt rutin. Enligt sjuksköterskan hade all personal som delegerats tillfrågats om de ansåg sig kunna ta på sig en delegering och de hade då svarat ja.

Ivo skriver att myndigheten konstaterar att sjuksköterskan inte har kontrollerat att vårdpersonalen som hen delegerade till hade de kunskaper som krävdes för att hantera de läkemedel som hen givit delegation för. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering ska vårdpersonal som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller ge läkemedel ha dokumenterade kunskaper om hanteringen och risker kring den.

Sjuksköterskan får även kritik för att ha brustit i dokumentationen av delegeringsbeslut, då arbetsuppgifter i två fall blivit tillagda av misstag i delegationen. I det ena fallet handlade det om delegering till en undersköterska av behörighet till administration och överlämnande av läkemedel som iordningställts, administration av läkemedel från originalförpackning samt dispensering av läkemedel – men även morfininjektion, vilket var den arbetsuppgift som inte skulle ha delegerats, enligt vad sjuksköterskan uppger i yttrandet.

Det andra fallet rörde delegering till ett vårdbiträde av administrering och överlämnande av läkemedel – men av misstag – även delegering av injektion med blodförtunnande läkemedel och övervakning av blodtransfusion. Vårdbiträdet hade inte utbildning i att ge injektionerna. Här uppger sjuksköterskan att hen av misstag kryssat i uppgifter som inte skulle ha delegerats då rutan för uppgiften blodtransfusion låg på raden över den för uppgiften blodtrycksmätning.

I det tredje fallet handlar det om ett vårdbiträde som förutom delegering av behörighet till administrering och överlämnande av läkemedel dessutom fått i uppgift att ge injektion av insulin och blodförtunnande läkemedel. Inte heller detta vårdbiträde hade fått den utbildning som krävs för arbetsmomentet med injektioner, enligt sjuksköterskan. Ivo bedömer därför att sjuksköterskan brustit i noggrannhet i samband med delegering av arbetsuppgifter enligt paragraferna 2 och 3 i patientsäkerhetslagens sjätte kapitel. Enligt lagen bär sjukvårdpersonal själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter och får delegera endast när det är förenligt med kraven på en god och säker vård.

Samtliga delegationer hade en giltighetstid på åtta månader. I ytterligare två delegeringsbeslut som anmälts av kommunen avstår Ivo från kritik eftersom det inte går att fastslå vissa uppgifter, bland annat vem som delegerat.

Diarienummer hos Ivo: 3.6.1-61058/2020-14.

utredda fall

  • Artikeln bygger på underlag från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
  • Underlaget är framtaget av Nyhetsbyrån Siren.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida